Nieuws van de Federatie

Reflecties bij de nieuwe mandaataanvraagprocedure sociaal ondernemerschap

Posted on Updated on

De overgang naar een nieuw wettelijk kader is eindelijk afgerond. De eerste stap was de erkenning als sociale onderneming. De organisaties werden vervolgens ‘gemandateerd’ voor inschakeling, de tweede stap. Een hele prestatie! De administratie BEW, Federaties, Actiris en het Kabinet Clerfayt werkten hiervoor in goed overleg samen! We formuleren enkele bedenkingen na het invullen van het nieuwe mandaataanvraagformulier en het doorlopen van de nieuwe procedures:

Het competentiedenken lijkt de spil waarrond het nieuwe inschakelingsprogramma van de organisaties draait.  Door die sterke focus op formele opleiding in het inschakelingsprogramma, liefst met validatie van competenties, bij de mandateringsprocedure verliest men het belang van de maatschappelijke meerwaarde via een economische activiteit, wat uit het oog.   

FeBIO kaart zo’n pijnpunten aan, communiceert naar het Kabinet en de administratie BEW en vraagt een evaluatie en bijsturing, inhoudelijk en semantisch.

Read the rest of this entry »

Welke prioritaire relancemaatregelen zijn nodig voor de inschakelingssector tijdens deze tweede coronagolf?

Posted on Updated on

Ervoor zorgen dat onze organisaties het hoofd boven water houden, en de doelgroep medewerkers aan boord houden binnen de inschakelingstrajecten zijn vandaag prioritair.

FeBIO pleitte bij de Brusselse overheid voor de stabilisatie en het behoud van alle subsidies, zowel qua omkaderings- als tewerkstellingssteun. In het kader van het mandaat inschakeling betekent dat de berekening van de omkaderingssubsidie gebeurt op basis van het aantal doelgroep medewerkers opgegeven op 15/9/2020 in de mandaataanvragen, en dit inclusief de opgegeven aantallen doelgroep medewerkers in de bij de mandaatdossiers ingesloten conventies met Brusselse OCMW’s. Die documenten, bevatten garanties van de OCMW’s om deze posten voor het einde van 2020 in te vullen. Door de situatie van overmacht waarin de organisaties maar ook de OCMW’s zich momenteel bevinden als gevolg van de sanitaire crisis, vragen wij de overheid om de organisaties in 2020 niet te penaliseren als dit objectief niet gehaald wordt.

FeBIO waardeert de federale maatregelen voor de hard getroffen sectoren, zoals de horeca- en cultuursector, waar men voor bepaalde organisaties de netto betaalde RSZ-werkgeversbijdragen terugbetaald krijgt voor het derde kwartaal van 2020. Zie site RSZ. De Nace-codes kunnen nog verfijnd worden want er zijn organisaties die verplicht moesten sluiten maar die momenteel niet tot de steun toegelaten worden.

Dat eventuele nieuwe Brusselse covid-premies voor hard getroffen sectoren waar ook de inschakelingsorganisaties toegang tot krijgen, in verhouding zullen staan tot het aantoonbaar geleden omzetverlies van organisaties, valt te begrijpen.

Read the rest of this entry »

Canvasreportage ‘Vijf jaar hier…’

Posted on Updated on

Ahmed Sheyabar is één van de geportretteerde vluchtelingen in de serie. Ahmed is een Klimopper (Klimop is een project van Atelier Groot Eiland) die de opleiding van VDAB gedaan heeft in 2017. Daarna volgde een stage bij VAN OVERSTAETEN in Vlezenbeek. Na zijn stage deed hij een IBO van 6 maand om daarna aangeworven te worden met een contract van onbepaalde duur. Zie het doorstroomportret over Ahmed van FeBIO. De serie ‘Vijf jaar hier‘, is vanaf 24 november 2020 te bekijken op Canvas, na de Afspraak. Een artikel over deze Canvasserie verscheen op 18 november 2020 in KNACK Focus magazine. Phara De Aguirre volgde 18 vluchtelingen die in België asiel kregen. Ahmed verklaart in dit artikel ‘Ik heb België gekozen zonder specifieke reden. Ik wou gewoon veilig zijn’. Stay safe Ahmed!

Brusselse jongeren vertellen over hun lockdown ervaringen.

Posted on Updated on

Bekijk de reportage op Bruzz. Maks vzw lanceerde een project waarbij jongeren vertellen over hun lockdown-ervaring tijdens de eerste golf van het coronavirus. Dat doen ze via een “digital story”: ze spreken een tekst in op gekozen afbeeldingen. “We krijgen eindelijk de kans om ook onze mening te geven”, klinkt het.

RECHT OP WERK! Voor FeBIO zijn meer jobs in sociale economie een prioriteit.

Posted on Updated on

FeBIO vertrekt strategisch van de sociale problemen van de Brusselse bevolking, enorme armoede, inkomensongelijkheid en een gebrek aan een inclusieve arbeidsmarkt, die door de coronacrisis hand over hand toenemen. De alleenstaande moeder kiest op het einde van de maand tussen eten en de dokter, de tweeverdieners in telewerk sparen er vrolijk op los.

Ook in coronatijden kenmerkt de arbeidsmarkt zich door structurele ondertewerkstelling van kansengroepen. Er is potentieel om meer mensen tewerk te stellen in tal van sectoren en en er zijn terugverdieneffecten. De directe opbrengst voor de overheid van een job in de sociale economie kan oplopen tot zo’n 5.000 euro per jaar, (besparingen werkloosheid en ziekte-uitkeringen). 

Lees verder

Telewerk, relanceplannen en de digitale kloof

Posted on Updated on

Binnen de sociale inschakelingsorganisaties, deed samen met de coronacrisis het telewerk, thuiswerk, leren op afstand, what’s app, zoom… schoorvoetend zijn intrede. De kansarme, laaggeschoolde Brusselse ouders, vaak uit werkarme gezinnen zijn de doelgroep medewerkers die wij begeleiden. Dat maakt van onze organisaties betrokken stakeholders in dit bredere digitale verhaal. De achterstand op het vlak van digitale skills binnen deze gezinnen is een factor die generatiearmoede in de hand werkt en die zwaarder riskeert te wegen. FeBIO meent dat in de relanceplannen, waar veel over de digitalisering en telewerk gesproken wordt, het wegwerken van die digitale kloof een plaats moet krijgen! De traditionele eerstelijns dienstverlening in het activeringsverhaal mag ondertussen niet in het gedrang komen.

In het artikel ‘Covid en onderwijs, van paniek tot veerkracht‘ concludeert Ides Niçaise hetvolgende:

Read the rest of this entry »

Van lockdown naar heropstart…

Posted on Updated on

Renovatiebedrijf FIX hervatte het werk : met mondmaskers, zonder koffie. Bekijk de reportage van Bruzz van 4 mei 2020. In het jaarmagazine 2020 van Sociare vertelt Eva De Smedt van FIX op pagina 26 en 27 over de lockdown en de ervaring met telewerk. Maks bezorgde kwetsbare jongeren laptops tijdens de coronacrisis.

Verlenging maatregelen door Actiris in covid-19 context.

Posted on Updated on

Als een of meerdere medewerkers van je inschakelingsorganisatie een overeenkomst heeft die gesubsidieerd wordt door het Bussels Gewest (geco-, DSP-, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet men financiële hulp van Actiris. Actiris verlengt deze maatregelen. Dit om de continuïteit van diensten te kunnen verzekeren en om de impact van de huidige gezondheidscrisis op organisaties en werknemers zoveel mogelijk te beperken.De gesubsidieerde plaatsen die op 31/12/2020 ten einde lopen, zullen automatisch met 6 maanden worden verlengd zonder dat men hiervoor iets hoeft te doen. Opgepast. De DSP-maatregel stopt wel degelijk op 31.12.2020 en wordt niet verlengd. Hetgeen verlengd wordt is de aanwervingstermijn. Dat is goed nieuws!

Compensatiepremie voor sociale ondernemingen

Posted on Updated on

Er is een besluit uitgevaardigd door de Brusselse regering op 4 juni  2020 n° 2020/033 m.b.t. een compensatiepremie met het oog op de schadeloosstelling van de sociale ondernemingen die een effect ondervonden van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni. Lees het Besluit.

De administratie BEW is verantwoordelijk voor de operationalisering van deze premie. Het bedrag is 2000 euro. De administratie BEW communiceert hierover en maakt weldra de praktische modaliteiten bekend. Deze premie is niet cumuleerbaar met andere soortgelijke premies (unieke covid-19 premie). De deadline om in te dienen is 15 juli. Dit is een mogelijkheid voor met name inschakelingsondernemingen die tot nu toe uit de boot vielen! In die zin beantwoordt de kersverse maatregel aan een vraag en bezorgdheid van de Federaties.  

Deze maatregel ressorteert helaas onder de de-minimis regelgeving en niet onder het European Temporary Framework covid-19. In een brief, in antwoord op een schrijven van BRUXEO met de vraag om dit laatste wettelijk kader te gebruiken geeft staatssecretaris Trachte bevoegd voor Economische Transitie aan dat het Temporary Framework teveel administratief werk zou meebrengen en dat het premiebedrag eerder bescheiden is. FeBIO meent, dat deze argumenten, komende van een overheid die organisaties zelf voor elke kleine subsidieaanvraag met een berg administratief werk opzadelt, niet erg overtuigend klinkt. De procedure wordt ondertussen door België, ook regionale overheden, al vaker gebruikt. Gezien de totale steunbedragen die er mee gemoeid zijn is dit zeker de moeite waard en passend omdat het om een buitengewone economische ramp gaat die men moet zien te bovenkomen en niet om ‘business as usual’ binnen een de-minimis kader. Het kabinet Clerfayt zou aandachtig zijn en in het kader van toekomstige coronamaatregelen het gebruik van het European Temporary Framework covid-19 in overweging nemen.

Sociale economie, een beschikbaar vaccin voor de zieke Brusselse arbeidsmarkt.

Posted on Updated on

Het is frustrerend voor vele inschakelingsorganisaties om naast de coronapremies te grijpen. De organisaties dragen momenteel het risico van de werking te laten draaien maar de mandatering door de overheid gebeurt in het najaar 2020 en de financiering volgt later dan normaal, er is geen eerste schijf of voorschot. We wachten op beschermingsmateriaal van Iriscare maar dit arriveert vrij laat en niet alle vereiste producten, zoals plexiglas, zijn beschikbaar. Een groter coherent sociaal plan lijkt bovendien nodig.

Er bestaat teleurstelling over het ontbreken van een speciale covid19-premie voor inschakelingsorganisaties actief in de bouw en de klusdiensten, sociaal vervoer… Veel organisaties vallen tussen wal en schip omdat ze toch geen toegang krijgen wegens verkeerde NACE-codes of activiteiten, tot de unieke premie covid-19 die in principe wel toegankelijk is voor inschakelingsorganisaties. Of ze overschrijden de minimis grens van deze maatregel. FeBIO (en FeBISP) vragen de overheid om een complementaire compensatiemaatregel voor de inschakelingsorganisaties uit te werken. Niet onder de minimis maar onder het Europees Temporary Aid Framework. Er is immers een ‘opportuniteitskost’ voor ondernemingen die regelmatig subsidies onder de ‘de minimis’ regeling kunnen krijgen: voor elke euro die ze vandaag krijgen kunnen ze later dit jaar (of in 2021, of in 2020), een euro minder subsidies aanvragen. Veel organisaties komen normaal aan het plafond van 200.000 euro over drie jaar.

Cosmos levert maaltijden

De sociale ondernemers overeind helpen is urgent. In Brussel is de situatie en omvang van de groep laaggeschoolden problematisch en de massale armoede bij werkarme gezinnen uitzichtloos. De kinderen die hier slachtoffer van zijn hier heten niet Dylan, maar Mustafa en Rachida…. De coronacrisis discrimineert… en kleurt het plaatje nog wat donkerder. Ook veel werkervaringsprojecten houden de deur nog op een kier en het kwetsbaar doelpubliek lijdt hieronder.

Een groter sociaal plan is opportuun

Read the rest of this entry »