Overzicht leden in de kijker

nora

Klik op de link voor het portret van de organisatie of scroll onderaan door. Je vindt een korte historiek, overzicht van de activiteiten, het team (functieprofielen doelgroep medewerkers) en een omschrijving van het businessmodel.

Atelier Groot Eiland

AGE-3
AGE Bel-O 1
AGE 2
reddevils
stadslandbouw
previous arrow
next arrow
Locaties

Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek. De restaurants en biowinkel bevinden zich ook in de Henegouwenkaai. Naast de moestuin achter de oude Belle Vue brouwerij in Molenbeek zijn er nog moestuinen op het dak van Abattoir in Anderlecht, Helifarm in de Noordwijk en Armonea in Anderlecht en een nieuwe tuin op in de Marollen aan Ursulinen.

Historiek

De organisatie is ontstaan in de jaren 80 uit vrijwilligerswerking (kookatelier, houtatelier, verzending…). Pas in 1993 kreeg het de naam Atelier Groot Eiland. Arbeid is een hefboom voor kansarmoedebestrijding. Ondertussen groeide het initiatief uit tot een personele unie die verschillende vzw’s (naast Atelier Groot vzw Eiland, ook GREAT vzw en EAT vzw) samenbrengt.

Activiteiten

Atelier Groot Eiland wil Brusselaars die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk. De vzw organiseert daarom trajecten in werkervaring, opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. De organisatie biedt langdurig werkzoekenden, kort geschoolden en mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie, een opleiding en werkervaring aan. Dat kan in de horeca, schrijnwerkerij, stadslandbouw en/of verkoop.

Lees verder

Moeizame recrutering Artikel 60

Invulling posten Artikel 60 in 2022 bij de inschakelingsondernemingen verloopt vaak problematisch…

Verhoog het aantal posten Artikel 60

Brussel zit met een gigantische inactieve arbeidsreserve die niet aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. De Brusselse OCMW’s kreunen onder de toevloed van mensen. Om te activeren werd het concept van de Artikel 60-er ontwikkeld. Dankzij een werkuitkering kunnen deze mensen aan de slag in bedrijven en vzw’s, die hierdoor hun activiteiten kunnen ontwikkelen en tegelijk de ‘moeilijke profielen’ aan de slag krijgen. Het Artikel 60 statuut laat toe op termijn een eigen, duurzame en veilige plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. 10% Van de leefloners in verschillende gemeenten zou men een contract moeten kunnen aanbieden oftewel zo’n 4700 posten, (in 2019 zat men aan 3400, zo’n 8%) (Tracé Brussel). FeBIO vraagt dat de overheid hierin meer investeert.

De begunstigden van een leefloon of sociale bijstand kunnen gebruikmaken van tewerkstellingsmaatregelen die bekend zijn onder de naam « Artikel 60 », in de vorm van een arbeidsovereenkomst tussen de begunstigde en het OCMW, dat werkgever is.

Zorg voor een snellere invulling van posten

Uit een rondvraag van FeBIO in september 2022 blijkt dat het nodig blijft (onze vraag aan het Kabinet Clerfayt) om de Brusselse OCMW’s aan te sporen tot snellere invulling en/of vervanging van de Artikel 60-contracten, ook in het kader van de raamovereenkomsten. Dit probleem sleept aan, ook na corona. 83% Van 18 leden (vorig jaar in mei was dat nog 57% van 21 leden) ondervindt in september 2022 moeilijkheden bij de rekrutering, meer bepaald het vervangen van Artikel 60 posten. Niet invullen van doelgroep medewerkers en met name Artikel 60’ers heeft een negatieve impact op de bedragen die men ontvangt voor omkadering in het kader van het mandaat inschakeling. De organisaties verliezen hierdoor inkomsten.

Het verlies aan voordelen speelt een rol. Wie werkloos is of leefloner, krijgt steun voor een goedkoop MIVB-abonnement, moet geen kribbe of schoolopvang betalen, geniet steun voor gas en elektriciteit, een verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg, ontvangt dubbele kinderbijslag… Voor vrouwen met 3 kinderen, of gezinshoofden met kinderen is het niet interessant om te gaan werken. Dat is het wel voor alleenstaanden of samenwonenden zonder kinderen. Meer impulsen zijn nodig. Hogere minimumlonen en bijvoorbeeld het behoud van een aantal voordelen als men werkt voor de lage lonen. Daarnaast zijn er andere oorzaken voor de moeizame rekrutering. De toenemende precariteit in Brussel is onrustwekkend, alle indicatoren staan op rood. Ook de OCMW’s staan onder grote druk en verdienen meer middelen (Le Soir, Les CPAS au Coeur des crise socale, sanitaire, énergétique, et pas que… , maart 2022).

De evolutie naar meer betalende Artikel 60’ers is een feit. FeBIO waarschuwt voor de onbedoelde negatieve neveneffecten van nog meer betalende Artikel 60’ers. Organisaties zien meer betalende Artikel 60’ers als een bedreiging voor het voortbestaan!

Nood aan transparante monitoring en cijfers

FeBIO vraagt actuele cijfers op i.v.m. gratis en betalende Artikel 60 in de gemeenten op en vraagt transparante toewijzingscriteria’s. Wanneer is er toewijzing van een Artikel 60’er aan het OCMW, een privé-organisatie, of de sociale inschakelingseconomie?

Nuttige links

Sociale wetgeving in PC 329.01. Veel info vind je op de site van onze partner Sociare.

De nieuwe telewerkregels
Info tijdelijke werkloosheid
Loonbarema’s september 2022
Laatste prognose indexaanpassing
VIA-middelen per organisatie

Algemene links

Trendspotting werkervaring: samenwerking met CVO’s, taalcoaching en beroepskwalificatie.

Updated 24 augustus 2022. Verschillende FeBIO-leden werken samen met de CVO’s rond nieuwe methodieken om opleiding voor doelgroep medewerkers in de sociale economie te organiseren. Lesgevers van het CVO verplaatsen zich naar de locaties van de werkervaringstrajecten zoals de keukens van Bel Mundo of Cosmos. Dat stelden we vast tijdens de Regioscan Volwassenenonderwijs Brussel van Tracé Brussel in juni 2022. Die evolutie en kruisbestuiving ondersteunt verdere professionalisering.

De Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie onderzochten op vraag van de Vlaamse Regering hoe (toekomstige) werknemers beter op te leiden in functie van de concrete vraag van werkgevers.  Dit gaat over aan- of afwezige kennis en competenties maar ook over -niet aangepaste- intensiteit, vorm en plek van opleiding. Hoe opleidingen van het volwassenonderwijs matchen met noden van werkgevers, waaronder sociale economie?

Het belang van taal


De beste resultaten komen er als cursisten zowel taalcoaching krijgen op de werkvloer als cursus Nederlands volgen in het Volwassenenonderwijs. Het rapport van de Regioscan van Tracé Brussel vermeldt verzuchtingen van onze leden. D’broej wil een samenwerking opzetten tussen de trajectbegeleiding van welzijnswerk en de trajectbegeleiding van het volwassenenonderwijs. Cosmos wil een samenwerking rond taalcoaching en een uitbreiding van de huidige samenwerking in het horeca traject. Ook Groep Intro, GREAT, FIX en andere sociale economie-organisaties in Brussel zijn vragende partij. Groep Intro wil dat men met VDAB bekijkt of het in bepaalde beroepsopleidingen (bouw…) mogelijk is om zoals vroeger stukken gecontextualiseerde ‘Nederlandse les’ te geven. Taalcoaches kunnen instructeurs en cursisten talig ondersteunen op de opleidingsvloer, maar eerst is basistaalkennis vereist. Taalonderwijs combineren met taalcoaching op de werkvloer is aangewezen.

Nederlands geïntegreerd aanbieden zorgt bovendien voor een korter opleidingstraject. Bijvoorbeeld in de opleiding huishoudhulp module schoonmaak en polyvalent keukenmedewerker met integratie Nederlands (NT2 (DC))…

Onderzoekers benadrukken het belang van de kennis van het Nederlands om een job te vinden. Lees de studie van het BISA en Planbureau (augustus 2022). Investeren in taalontwikkeling en basistaalkennis is de boodschap. Lees ook De kennis van het Nederlands is een troef op de arbeidsmarkt. Compris? – Febiovzw.

Lees verder

Evaluatie van het nieuwe wettelijk kader van de Ordonnantie SO en het mandaat inschakeling

Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap

De Ordonnantie van 23 juli 2018 et het Besluit van 20 december 2018 zorgden voor overeenstemming met het Europees wettelijk kader sociale economie en zijn definities. Dat was vanuit juridisch oogpunt hoognodig en is uitermate positief. Europa beperkt echter wel de mogelijkheden om tewerkstelling te financieren. De Brusselse tewerkstellingssteun kleurt dus ook binnen Europese krijtlijnen. FeBIO vindt het opportuun om een differentiëring van de verschillende types Brusselse sociale ondernemingen zelf ( non profit, social profit, publieke spelers, dienstencheques bedrijven) te maken en de economische dimensie te verhelderen (één van de EMES-criteria (European Research Network)) waarop de Ordonnantie steunt. Wie zijn de nieuwkomers in het mandaat inschakeling? Het klaverbladmodel voor financiering vanuit verschillende beleidshoeken en bevoegdheden blijft voor vele organisaties levensnoodzakelijk.

Lees verder

Inflatie zonder indexering zorgt voor zuurstofgebrek in het Brussels middenveld.

VGC stelt dit jaar een indexering van 3% voor terwijl de inflatie zo’n 10,4 % bedraagt. Dat bedrag betekent 1 miljoen euro.  Vandaag zou er in totaal 2,7 miljoen euro extra beschikbaar zijn. De extra 5,5 miljoen euro NPAK-middelen voor VGC tegen 2024 komt maar gradueel beschikbaar. Maar met de 2,7 miljoen euro nu heeft VGC al plannen (investering in kinderopvang, scholen).

Wat zijn de feitelijke gevolgen van niet-indexering voor de organisaties? Lees de feedback van leden over de impact op investeringen, personeel en klanten.

Gevolgen voor investeringen.

Eigen middelen besteedt men met voorrang aan loonsverhoging van bestaand gesubsidieerd personeel. Dit resulteert in afbouw van activiteiten of er wordt niet geïnvesteerd in uitbreiding of nieuwe projecten (De Overmolen).

Lees verder

Het Federaal Planbureau en BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) evalueerden de Brusselse inschakelingscontracten. Enkele bedenkingen.

Beter kansen voor vrouwen uit de arme sikkel en voor hoger geschoolden

BISA-onderzoekers stellen vast dat de maatregel de kans op beroepsinschakeling aanzienlijk verhoogt voor vrouwen die wonen in een wijk van de arme sikkel en/of met een niet-Europese nationaliteit. Laaggeschoolde groepen (oorspronkelijke doelgroep) zijn minder gebaat bij een IC-deelname dan hooggeschoolde groepen. De belangrijkste aanbeveling om de impact te vergroten is dat het om beroepsgerichte opleiding gaat.

Uit de analyse bleek dat het IC gemiddeld een negatieve impact heeft op de beroepsinschakeling van de begunstigden als de volledige groep wordt beschouwd. Deelnemers konden mogelijk een baan vinden in plaats van deelname aan een IC. Het ‘locking-in-effect’ heet dat, aangezien begunstigden ‘vastzitten’ en niet (of minder) ander werk zoeken. De beperkte impact op de beroepsinschakeling verklaart men doordat meer dan de helft van de IC’s plaatsvindt in vzw’s die waarschijnlijk minder financiële middelen hebben om de begunstigden na hun deelname in dienst te nemen. In de gemeenten en OCMW’s is de deelname aan het IC aanzienlijk doeltreffender. Gemeenten en OCMW’s aanmoedigen om kandidaten uit vzw’s aan te werven na een IC-traject (als de gezochte profielen overeenstemmen) ligt voor de hand, meent FeBIO.

Een andere mogelijke verklaring voor de beperkte impact is dat de deelname aan het IC de kans vergroot dat werkzoekenden na hun deelname recht op een werkloosheidsuitkering krijgen.

Lees verder

Inschakelingscontracten voor jongeren zijn maar voor de helft ingevuld, een spijtige zaak!

Nathan Nzuzi, Copyright FIX

In 2016 riep de Brusselse overheid inschakelingscontracten voor jongeren in het leven om een antwoord te bieden aan de uitsluiting van jongeren op de arbeidsmarkt (werkloosheid, discriminatie, federale uitsluiting). Men wou jaarlijks 850 jongeren, in een gesubsidieerd geco-contract aan de slag te helpen. Onze leden verwierven sinds de start zo’n 50-tal posten. Deze inschakelingscontracten (geco’s), worden momenteel moeilijk ingevuld bij alle organisaties! FeBIO vraagt oplossingen voor het probleem. Een versoepeling van de instapvoorwaarden lijkt aangewezen.

Lees verder

ViTeS kiest resoluut voor duurzaam!

ViTeS is de koepel van Kringloopwinkels actief in Vlaams-Brabant en het Nederlandstalig gedeelte van Brussel. Deze groep draagt het ecologisch aspect hoog in het vaandel.  ViTeS volgde vanaf 2018 gedurende drie jaar een VOKA-traject om SDG-pioneer te worden. 88 Vlaamse ondernemingen ontvingen in 2020 zo’n SDG Pioneer-certificaat van UNITAR, het United Nations Institute for Training and Research. SDG staat voor Sustainaible Development Goals van de VN. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Lees verder