Nieuws van de Federatie

RECHT OP WERK! Voor FeBIO zijn meer jobs in sociale economie een prioriteit.

Posted on Updated on

FeBIO vertrekt strategisch van de sociale problemen van de Brusselse bevolking, enorme armoede, inkomensongelijkheid en een gebrek aan een inclusieve arbeidsmarkt, die door de coronacrisis hand over hand toenemen. De alleenstaande moeder kiest op het einde van de maand tussen eten en de dokter, de tweeverdieners in telewerk sparen er vrolijk op los.

Ook in coronatijden kenmerkt de arbeidsmarkt zich door structurele ondertewerkstelling van kansengroepen. Er is potentieel om meer mensen tewerk te stellen in tal van sectoren en en er zijn terugverdieneffecten. De directe opbrengst voor de overheid van een job in de sociale economie kan oplopen tot zo’n 5.000 euro per jaar, (besparingen werkloosheid en ziekte-uitkeringen). 

Lees verder

Telewerk, relanceplannen en de digitale kloof

Posted on Updated on

Binnen de sociale inschakelingsorganisaties, deed samen met de coronacrisis het telewerk, thuiswerk, leren op afstand, what’s app, zoom… schoorvoetend zijn intrede. De kansarme, laaggeschoolde Brusselse ouders, vaak uit werkarme gezinnen zijn de doelgroep medewerkers die wij begeleiden. Dat maakt van onze organisaties betrokken stakeholders in dit bredere digitale verhaal. De achterstand op het vlak van digitale skills binnen deze gezinnen is een factor die generatiearmoede in de hand werkt en die zwaarder riskeert te wegen. FeBIO meent dat in de relanceplannen, waar veel over de digitalisering en telewerk gesproken wordt, het wegwerken van die digitale kloof een plaats moet krijgen!

In het artikel ‘Covid en onderwijs, van paniek tot veerkracht‘ concludeert Ides Niçaise hetvolgende:

Read the rest of this entry »

Van lockdown naar heropstart…

Posted on Updated on

Renovatiebedrijf FIX hervatte het werk : met mondmaskers, zonder koffie. Bekijk de reportage van Bruzz van 4 mei 2020. In het jaarmagazine 2020 van Sociare vertelt Eva De Smedt van FIX op pagina 26 en 27 over de lockdown en de ervaring met telewerk. Maks bezorgde kwetsbare jongeren laptops tijdens de coronacrisis.

Verlenging maatregelen door Actiris in covid-19 context.

Posted on Updated on

Als een of meerdere medewerkers van je inschakelingsorganisatie een overeenkomst heeft die gesubsidieerd wordt door het Bussels Gewest (geco-, DSP-, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet men financiële hulp van Actiris. Actiris verlengt deze maatregelen. Dit om de continuïteit van diensten te kunnen verzekeren en om de impact van de huidige gezondheidscrisis op organisaties en werknemers zoveel mogelijk te beperken.De gesubsidieerde plaatsen die op 31/12/2020 ten einde lopen, zullen automatisch met 6 maanden worden verlengd zonder dat men hiervoor iets hoeft te doen. Opgepast. De DSP-maatregel stopt wel degelijk op 31.12.2020 en wordt niet verlengd. Hetgeen verlengd wordt is de aanwervingstermijn. Dat is goed nieuws!

Compensatiepremie voor sociale ondernemingen

Posted on Updated on

Er is een besluit uitgevaardigd door de Brusselse regering op 4 juni  2020 n° 2020/033 m.b.t. een compensatiepremie met het oog op de schadeloosstelling van de sociale ondernemingen die een effect ondervonden van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni. Lees het Besluit.

De administratie BEW is verantwoordelijk voor de operationalisering van deze premie. Het bedrag is 2000 euro. De administratie BEW communiceert hierover en maakt weldra de praktische modaliteiten bekend. Deze premie is niet cumuleerbaar met andere soortgelijke premies (unieke covid-19 premie). De deadline om in te dienen is 15 juli. Dit is een mogelijkheid voor met name inschakelingsondernemingen die tot nu toe uit de boot vielen! In die zin beantwoordt de kersverse maatregel aan een vraag en bezorgdheid van de Federaties.  

Deze maatregel ressorteert helaas onder de de-minimis regelgeving en niet onder het European Temporary Framework covid-19. In een brief, in antwoord op een schrijven van BRUXEO met de vraag om dit laatste wettelijk kader te gebruiken geeft staatssecretaris Trachte bevoegd voor Economische Transitie aan dat het Temporary Framework teveel administratief werk zou meebrengen en dat het premiebedrag eerder bescheiden is. FeBIO meent, dat deze argumenten, komende van een overheid die organisaties zelf voor elke kleine subsidieaanvraag met een berg administratief werk opzadelt, niet erg overtuigend klinkt. De procedure wordt ondertussen door België, ook regionale overheden, al vaker gebruikt. Gezien de totale steunbedragen die er mee gemoeid zijn is dit zeker de moeite waard en passend omdat het om een buitengewone economische ramp gaat die men moet zien te bovenkomen en niet om ‘business as usual’ binnen een de-minimis kader. Het kabinet Clerfayt zou aandachtig zijn en in het kader van toekomstige coronamaatregelen het gebruik van het European Temporary Framework covid-19 in overweging nemen.

Sociale economie, een beschikbaar vaccin voor de zieke Brusselse arbeidsmarkt.

Posted on Updated on

Het is frustrerend voor vele inschakelingsorganisaties om naast de coronapremies te grijpen. De organisaties dragen momenteel het risico van de werking te laten draaien maar de mandatering door de overheid gebeurt in het najaar 2020 en de financiering volgt later dan normaal, er is geen eerste schijf of voorschot. We wachten op beschermingsmateriaal van Iriscare maar dit arriveert vrij laat en niet alle vereiste producten, zoals plexiglas, zijn beschikbaar. Een groter coherent sociaal plan lijkt bovendien nodig.

Er bestaat teleurstelling over het ontbreken van een speciale covid19-premie voor inschakelingsorganisaties actief in de bouw en de klusdiensten, sociaal vervoer… Veel organisaties vallen tussen wal en schip omdat ze toch geen toegang krijgen wegens verkeerde NACE-codes of activiteiten, tot de unieke premie covid-19 die in principe wel toegankelijk is voor inschakelingsorganisaties. Of ze overschrijden de minimis grens van deze maatregel. FeBIO (en FeBISP) vragen de overheid om een complementaire compensatiemaatregel voor de inschakelingsorganisaties uit te werken. Niet onder de minimis maar onder het Europees Temporary Aid Framework. Er is immers een ‘opportuniteitskost’ voor ondernemingen die regelmatig subsidies onder de ‘de minimis’ regeling kunnen krijgen: voor elke euro die ze vandaag krijgen kunnen ze later dit jaar (of in 2021, of in 2020), een euro minder subsidies aanvragen. Veel organisaties komen normaal aan het plafond van 200.000 euro over drie jaar.

Cosmos levert maaltijden

De sociale ondernemers overeind helpen is urgent. In Brussel is de situatie en omvang van de groep laaggeschoolden problematisch en de massale armoede bij werkarme gezinnen uitzichtloos. De kinderen die hier slachtoffer van zijn hier heten niet Dylan, maar Mustafa en Rachida…. De coronacrisis discrimineert… en kleurt het plaatje nog wat donkerder. Ook veel werkervaringsprojecten houden de deur nog op een kier en het kwetsbaar doelpubliek lijdt hieronder.

Een groter sociaal plan is opportuun

Read the rest of this entry »

Besluit bijzondere machten-corona

Posted on Updated on

Nieuwe maatregel van 7 MEI 2020. – Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1. Rond de materie Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.

Meestal vanaf 1 maart 2020. T.e.m. 31 mei 2020.

Punten voor ons van belang: zie Hoofdstuk 2 Maatregelen betreffende de sociale inschakelingsondernemingen Artikel 2, 3, 4 en 5 waarin bepaald wordt:

  • dat men de justificatie voor bewijzen van tewerkstelling aan BEW pas op 15 september 2020 moet doen.
  • dat voor de ononderbroken referentieperiode over twaalf maanden over twee jaar de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020 niet meetelt,
  • dat men enkel rekening houdt met tewerkstelling in de twee laatste trimesters van 2020….
  • dat doelgroepmedewerkers die in dienst zijn in de periode 1 maart en 31 mei 2020 voort gelijkgesteld worden met doelgroepmedewerkers indien ze tijdelijk werkloos zouden zijn in die periode.

Beschermingsmateriaal is hard nodig in de heropstartende inschakelingssector….

Posted on Updated on

FeBIO vraagt de overheid om de problematiek van noden, aankoop, organisatie, levering en financiering die verband houdt met veiligheid in zijn geheel te bekijken. En verzoekt om deze uitgaven degelijk te vergoeden.

Beeldenstorm maakt mondmaskers

De Adviesraad ARSO stelde aan de minister van Tewerkstelling na 8 mei een vraag voor de financiering van het beschermingsmateriaal voor de structuren van de sociale economie die voor inschakeling gemandateerd zijn. Veel organisaties zitten in een heropstart. Daarvoor kochten zij heel wat beschermingsmateriaal van uiteenlopende aard zelf aan, voerden aanpassingen uit en zetten middelen in. FeBIO vraagt principieel om alle gerelateerde kosten te vergoeden.

Read the rest of this entry »

Generieke gids en info covid-19 werkgevers

Posted on Updated on

‘Veilig op het werk’, voor stapgewijze heropbouw van activiteiten.

Op werk.belgie.be vind je gaandeweg ook de sectorprotocollen en gidsen die uitgewerkt worden. Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.15 MB) uitgewerkt. Het is een evolutief document.

Nog een andere nuttige link is de website van Mensura, met een praktisch stappenplan.  En de site van advocatenkantoor Sotra, met een praktische gids met antwoord op de belangrijkste vragen, ook juridische.

Sommige sectorprotocollen zijn al goedgekeurd door de vakbonden. Zie bijvoorbeeld de communicatie over de sector bouw van het ABVV. Preventie-instituut Constructiv speelt daar een rol (preventiefiches…)

Overheidsgaranties zullen nodig zijn om de kosten verbonden met een veilige opstart voor de inschakelingssector te dekken. Veiligheid primeert.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht voor artikel 60§7/TWE als gevolg van de coronamaatregelen

Posted on Updated on

Er is een juridische regeling. Bij tewerkstelling door het OCMW in het kader van artikel 60, §7 van de wet van 08.07.1976, is het OCMW de juridische werkgever en de werkgever waar de werknemer tewerkgesteld wordt, de gebruiker. In het kader van de coronamaatregelen zal de artikel 60 bij sluiting van of vermindering van de activiteiten bij de gebruiker, een RVA-uitkering kunnen aanvragen op grond van overmacht. Dagen werkloosheid zijn gelijkgesteld voor de opbouw van socialezekerheidsrechten.Infoblad E24 is van toepassing, zoals bij interimarbeid. Het OCMW vervult de formaliteiten. Voorafgaand contact met het plaatselijk werkloosheidsbureau is aangewezen. Info RVA m.b.t. de coronacrisis vind je hier (FAQ-lijst). Bron: site vvsg