Nieuws van de Federatie

Nieuwe Brusselse maatregel, vergoeding voor sociale inschakelingsondernemingen getroffen door Covid-19

Posted on Updated on

Op de Ministerraad van 2 april, werd een maatregel goedgekeurd in eerste lezing die voor onze leden belangrijk is.

Het gaat over het ‘Ontwerp van besluit bijzondere machten toe van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ in eerste lezing (BC).

Hiermee zou een eenmalige premie van 4000 euro toegekend worden aan inschakelingsondernemingen die hun organisatie moesten sluiten tengevolge van de COVID-19 crisis. Voorwaarden zijn: erkend zijn als sociale onderneming en na controle van het indienen van de mandaataanvraag op 30 april 2020. De maatregel is niet gelimiteerd tot ondernemingen van 50 werknemers. Het bedrag wordt toegekend ‘per eenheid van vestiging of ‘établissement’. De steun is verbonden aan de NACE-codes van sectoren, want dit is een maatregel gelijklopend met maatregelen voor andere ondernemingen en deze geldt dus niet voor alle sectoren. De achterliggende logica is hier dat premies die gelden voor privé ook moeten gelden voor sociale economie. Het gaat over bepaalde sectoren (horeca, ontspanning en recreatie). Bijgevolg betreft dit niet alle ondernemingen (bouw valt er bijvoorbeeld niet onder).

Meer info is weldra via 1819.brussels te vinden.

‘De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code’.

FeBIO waardeert de maatregel en vraagt dat men erop toeziet dat bepaalde sociale inschakelingsorganisaties niet uit de boot vallen. Velen zitten in het PC 329, vanwege de hoofdactiviteit inschakeling. Door de NACE-codes van de sectoren dreigen sommigen de steun mis te lopen. De code voor de Kringwinkels is bijvoorbeeld NACE 88.999 (Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening) en die code kwam niet voor in de lijst. Dit is een voorbeeldje van een winkel die verplicht moest sluiten.

Er bestaat in Brussel op 6 april 2020 wel deze hinderpremie (toekenning bij effectieve gedwongen sluiting van de organisatie door Covid-19 maar er zijn geen compensatiemaatregelen ( die bestaan wel in Vlaanderen)), waardoor organisaties die hinder ondervinden en minder omzet draaien, ook een premie krijgen. We stellen de vraag of er nagedacht wordt over compensatiemaatregelen in Brussel? En zo ja, voor welke sectoren.

Coronavirus. Maatregelen tijdelijke werkloosheid.

Posted on Updated on

De laagste lonen worden het hardst getroffen…

Het kernkabinet van de regering-Wilmès kondigt aan dat mensen in tijdelijke werkloosheid bovenop hun uitkering ongeveer 150 euro per maand krijgen. Dat deden ze tijdens de aankondiging van het federaal plan voor sociale en economische bescherming. Minister van Werk Nathalie Muylle legt uit dat het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. ‘Er komt nu bovenop de uitkering 5,63 euro per dag bij voor mensen die in de coronaprocedure zitten. Dat komt neer op 150 euro per maand.’ Lees het artikel in De Standaard van 20 maart 2020. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04896594

Zie in dit aanvullende Artikel van de Standaard van 21 maart over de tijdelijke werkloosheid de tabel en wat dit concreet voor mensen betekent. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04897379?articlehash=26B39D9E1FA835A9EC27547D2E43D4FA56054E857782EB2D5E6DA88DDE3ED30450FE5ACD6F72EBB85EEF6BAB02B6B5E1D7C1A386075258ABCD6022C67B754EA0

De laagste lonen worden het hardst getroffen. Maar de tabel is bijzaak, het gaat over het vast % bedrijfsvoorheffing en het wegvallen van voordeel werkbonus. CyCLO maakte een berekening van het nettoloonverlies bij tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Als we dus niet meer spreken van enkele dagen, dan wordt de netto uitkering, vooral voor de laagste lonen, al snel veel kleiner dan het nettoloon.

Dit komt omdat: 1) De werkbonus speelt op de RSZ-bijdrage, maar die is er niet op tijdelijke werkloosheid. 2) Er een vast % is aan bedrijfsvoorheffing, onafhankelijk van loon of gezinstoestand, met 26,75% is dit een pak hoger dan het normaal berekende % op lagere lonen. Dit wordt dan het volgende jaar geregulariseerd, maar dit betaalt nu de facturen niet.

Dit is niet alleen in de Brusselse inschakelingssector het geval maar voor de 1 miljoen mensen die geschat worden op tijdelijke werkloosheid te vallen.  Voor FeBIO, en onze organisaties, waar een heel aantal medewerkers met dit probleem geconfronteerd worden is dit een speciaal aandachtspunt.

Iemand met een basisloon zonder anciënniteit gaat zo van 1580 naar 900 per maand indien hij of zij de volledige maand technisch werkloos is. De overheid zou tijdelijk het vaste % bedrijfsvoorheffing kunnen verminderen voor lagere uitkeringen en/of zou de werkbonus kunnen compenseren.

Coronavirus. Nieuwe maatregelen voor de Brusselse inschakelingsondernemingen. 20/3/2020

Posted on Updated on

Een gegarandeerde transitie voor sociale en democratische ondernemingen In 2020 is de regelgevingscontext die van toepassing is op de sociale-inschakelingsondernemingen in volle verandering. De coronaviruscrisis heeft gevolgen voor deze ondernemingen op een moment dat zij hun kandidaatsdossier moeten indienen voor de toekenning van een mandaat voor het uitvoeren van een inschakelingsprogramma voor werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

De huidige crisis brengt grote risico’s met zich mee voor deze structuren, die dit erkenningsproces niet zullen kunnen voortzetten. De crisis bedreigt het behoud van hun financiering en daarmee de voortzetting van hun omkaderings- en begeleidingsactiviteiten van degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. De Regering zal daarom extra tijd toekennen om aan de nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden te voldoen en om de kandidaatsdossiers in te dienen.

De deadlines worden uitgesteld: – tot 30 april 2020, voor de indiening van de dossiers. Een latere deadline zou de financiering van de structuren in 2020 in gevaar kunnen brengen, gezien de proceduretermijnen die hier van toepassing zijn. – tot het derde kwartaal van 2020, voor de naleving van de minimale activiteitsnormen voor het omkaderend personeel en de werknemers van het doelpubliek. Tegelijkertijd zullen de activiteitsbewijzen van de werknemers worden opengesteld voor de kaderovereenkomsten die met Actiris en de OCMW’s zijn gesloten. De berekening van de financiering voor 2020 zal worden aangepast en berekend over de laatste twee kwartalen om de structuren niet te benadelen. De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code. Het doel is een vlotte en succesvolle overgang naar het nieuwe erkennings- en financieringsregime mogelijk te maken om hun inschakelingsactiviteiten in de sectoren van de collectieve catering, renovatie, diensten aan personen, bouw, enz. te behouden.

De administratie BEW werkt aan de operationalisering van deze beslissingen, een communicatie hierover wordt eerstdaags verwacht.

VGC en coronavirus maatregelen

Posted on Updated on

VGC reageert kordaat. 

Ter info –Op 19 maart kregen organisaties een  officieel bericht vanuit de VGC administratie : 1. De toegekende subsidie’s 2020 blijven 100% gegarandeerd, ook als de werking (deels) zou verminderen – dit biedt de nodige zekerheid voor de organisaties 2. De indiening van rapporten en verantwoordingsstukken voorzien eind maart wordt uitgesteld naar 31 mei – dit biedt de nodige ademruimte aan organisaties om zich momenteel te focussen op de basisopdrachten en niet op het administratieve randwerk.

FeBIO is kritisch waar nodig maar dit lijkt ons een voorbeeld van doortastend beleidskeuzes en heldere geruststellende communicatie !

Coronavirus – nuttige links

Posted on Updated on

Covid-19 maatregelen en richtlijnen

Als werknemers ziek zijn genieten zij van betaald ziekteverlof. We beleven een ongekende situatie en zullen dit moeten uitzitten en daarna de schade opmeten.

Nuttige websites in deze moeilijke tijden. De info wijzigt, er komen steeds maatregelen bij, dus gelieve de situatie en sites te monitoren.

Artikel 60’ers: zij hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid. Febio vernam (info 18 maart 2020) dat elk OCMW afzonderlijk de afweging zal maken of de lonen behouden blijven.

Een vraag voor Actiris ? Contacteer frontline@actiris.be of 02/435.45.90.

Als medewerkers beschikken over contracten die gesubsidieerd worden door de Brusselse Regio (geco-contract, doorstromingsprogramma, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet je financiële steun van Actiris. Actiris viseert continuiteit en wil de duurzaamheid van de werkgelegenheid en het financiële inkomen voor iedereen garanderen. Actiris blijft daarom de gebruikelijke regels voor werkgelegenheidsprogramma’s toepassen en geeft de komende dagen de hoogste prioriteit aan de betaling van de premies.

Verlengingen van contracten en andere verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen om te verwerken. Voor gesubsidieerde posten met een verbintenisperiode die afloopt tussen 16/03/2020 en 30/04/2020 wordt deze periode automatisch verlengd met 6 maanden, zonder dat je daarvoor acties moet ondernemen. Werknemers met een gesubsidieerd contract dezelfde praktische en financiële bepalingen moeten genieten als andere werknemers binnen dezelfde structuur (art. 40 AGRB-C van 28.11.2002).

Door de situatie kan het zijn dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de organisatie. Volgende bepalingen zijn van toepassing:

 • Telewerk wordt aangemoedigd en is ook geldig voor de berekening van de premies, zelfs als dit niet in het contract vermeld is.
 • Een andere functie kan ook voorgesteld worden door de werkgever aan de medewerker die geniet van een gesubsidieerd contract. Dit gebeurt wel steeds in samenspraak tussen werkgever en medewerker.
 • Werkgevers die dit nodig vinden én die onder het toepassingsgebied van de desbetreffende bepalingen vallen, kunnen een aanvraag doen tot tijdelijke werkloosheid, ook voor werknemers die gesubsidieerde arbeid verrichten. Er wordt dan geen premie betaald door Actiris voor deze dagen van werkloosheid, maar de werknemer zal kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid volgens de voorwaarden die de RVA heeft vastgesteld. Tijdelijke werkloosheid betekent dat de betrokken werknemers slechts een deel van hun gebruikelijke inkomen krijgen. Actiris vraagt om in de eerste plaats andere oplossingen te overwegen, zoals een tijdelijke aanpassing van de taken of opleidingen op afstand.
 • Vragen FIRST-stage medewerkers, kunnen gericht worden aan de First consulent ( persoon die stage goedgekeurde). Indien ze deze persoon niet kennen, kan men zich wenden tot de werkgeversconsultant of de werkgeverslijn om de contactgegevens te vragen.
 • Noot Febio bij deze richtlijnen van Actiris: Er is natuurlijk een verschil in graad van subsidiëring van de verschillende contracten, en elke organisatie moet eigen afwegingen maken bij het overwegen van tijdelijke werkloosheid, of telewerk. Dit is bijvoorbeeld niet gebruikelijk in de sector.

Infosessie toelichting mandatering inschakeling en procedure voor erkende sociale ondernemingen.

Posted on Updated on

Op donderdag 30 januari 2020, 9u30 -12u30 Jobhuis Stad Brussel, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel (4de verdieping). Georganiseerd door het Adviesagentschap Sociale Economie van Tracé Brussel vzw, GOB Economie en Werk, Actiris en Febio.

Op 2 maart 2020 lanceert de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk en Sociale Economie, de heer Bernard Clerfayt, een oproep tot kandidaatstelling voor mandatering van inschakelingsprogramma’s, waar erkende sociale ondernemingen op kunnen intekenen.  

De volgende items komen aan bod: • Hoe kunnen sociale ondernemingen zich kandidaat stellen? • Wat zijn de criteria waaraan sociale ondernemingen moeten voldoen? • Welke documenten moet men indienen? • Hoe verloopt de aanvraagprocedure? • Hoe verloopt de toewijzing van inschakelingsbanen door Actiris? • Hoe zullen gemandateerde sociale ondernemingen worden gefinancierd? • Hoe verloopt de overgangsperiode 2020-2021?

Nieuwe Adviesraad voor sociaal ondernemerschap is opgericht!

Posted on Updated on

De oprichting van de Brusselse Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (ARSO) is een feit sedert 19/9/2019. FeBIO is effectief lid.  Hier vind je het besluit.

De adviesraad heeft volgende opdrachten:

 • adviezen formuleren over de erkenning van de sociale ondernemingen
 • adviezen formuleren over de inschakelingsprogramma’s
 • op eigen initiatief en op vraag van de regering adviezen formuleren
 • het overleg organiseren tussen de erkende sociale ondernemingen en de publieke en private actoren die betrokken zijn bij het sociale ondernemerschap
 • bijdragen tot de bevordering van het gewestelijke beleid voor de sociale economie.

Dag van de inschakelingsondernemingen 21 juni 2018. C’était top!

Posted on Updated on

Naar aanleiding van deze dag publiceerde BRUZZ op 21 juni dit bericht met als titel ‘Meer werkplekken nodig in de sociale economie’. Bekijk hiernaast de foto’s van de diverse activiteiten die werkervaring in de kijker zetten. Ook de collega’s van Tracé Brussel waren op pad en brachten verslag uit. De tentoonstelling van Baita ‘Durf dwalen en dromen’ in De Markten (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel) liep tot en met 10 juli 2018.

Dag van de inschakelingsondernemingen. C’est top!

Posted on Updated on

Theorie, organisatie en praktijk van werkervaring staat op donderdag 21 juni 2018 in de kijker. Diverse activiteiten op verschillende locaties vinden die dag plaats in de oorspronkelijk Nederlandstalige inschakelingsondernemingen in Brussel.  Een printversie van het programma met activiteiten vind je hier (nederlands en frans), alsook een overzicht (link naar google maps) van alle locaties.

Read the rest of this entry »

De nieuwe Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap zit in een stroomversnelling.

Posted on Updated on

De Ordonnantie passeerde op 22 februari 2018 in derde lezing in de regering en wordt binnenkort in het parlement besproken. Het Advies van de Raad van State  is bekend.

De indicatoren voor de erkenning als sociale onderneming werden uitgewerkt. Er komen nu eerst richtlijnen, een nota met verduidelijking van het wettelijk kader. De  Uitvoeringsbesluiten zullen weldra volgen, één met algemene principes en één voor inschakeling, het programma van de inschakeling en kwalitatieve, kwantitatieve, financiële aspecten.

Er werden twee werkgroepen in de schoot van het Platform Sociale Economie opgericht die in mei en juni 2017 van start gingen.

 • Een eerste werkgroep rond de algemene aspecten, vertaling van de kenmerken in indicatoren
 • Een tweede werkgroep rond aspecten van de budgettaire methodes van financiering en rond de inschakelingsprogramma’s

Verhoging van het budget voor de inschakelingseconomie blijft ons belangrijkste aandachtspunt! FeBIO nam deel aan beide werkgroepen. De keuze voor het Europees wettelijk kader in Brussel werd gemaakt: DAEB-Besluit EU 21/2012.