De financiële moeilijkheden van Brussel en de gevolgen voor de social profit.

Minister van Begroting Gatz vroeg de verschillende Brusselse overheidsdiensten eind mei 2024 om een voorstel te onderzoeken voor een besparing van 10% op hun budget. Lees de eerste reactie van BRUXEO, de confederatie van de social profit op de aangekondigde besparingsintenties die een grote impact kunnen hebben op de tewerkstellingssteun en op de werking van Actiris.

De snoeiplannen zijn volgens BRUXEO en FeBIO een verkeerde strategische keuze.

Het zou gaan om 76 miljoen euro bij Actiris, lezen we in Le Soir op 18 juni. De lineaire besparingsintenties zijn een voortzetting van de politiek van de huidige regering. Men moet verder kijken dan het begrotingstekort. Wat is de totale becijferde sociale impact (banenverlies?) van deze theoretische besparingsoefening? Laten we intussen niet vergeten dat gerichte besparingensintenties of oplossingen van een heel andere aard mogelijk zijn. Er vond geen debat plaats. Besparingen die de kwetsbaren (werklozen en leefloners) en de sociale dienstverlening aan de bevolking ontzien zijn een optie! Tegen de Europese begrotingsnorm rijst meer en meer protest. Gerenommeerde economen zeggen dat de Belgische begrotingssituatie beheersbaar is en moet blijven. Doorgaan met investeren in de toekomstige economische ontwikkeling van de stad met al zijn bewoners (sociale keuzes en ecologische transitie) is wellicht belangrijker.

Lees verder

Een job voor elke Brusselaar met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken moet meer lonen, in het politieke debat weerklinkt één bedrag: 500 euro.

Partijen zijn het erover eens dat werken meer moet lonen, maar de remedies verschillen sterk. Bijna altijd is er 500 euro verschil zeggen experts…Professor socio-economisch beleid Ive Marx en zijn collega’s berekenden voor verschillende gezinssituaties wat het maandelijks oplevert om te gaan werken in vergelijking met wanneer je een leefloon of langdurig een werkloosheidsuitkering krijgt. De studie ‘Progressieve tewerkstelling in diverse uitkeringsstelsels’, is verhelderend voor de analyse van het loonaspect, een vergelijking tussen inkomens bij werkloosheid en werkenden, rekening houdend met de degressieve uitkering van de werkloosheid.

Lees verder

Een job in de sociale economie haalt je niet automatisch uit armoede — Achtergrond — Sociaal.Net

Een job kan mensen uit de armoede tillen. Sociale economiebedrijven kunnen daarom een rol spelen in de strijd tegen armoede. Nieuw onderzoek legt bloot hoe ze dit vandaag doen en op welke manier hun impact nog groter zou kunnen zijn. Lees dit boeiend artikel integraal verder op sociaal.net.

FeBIO wijst erop dat deze hoopgevende onderzoeksresultaten in Brussel niet in dovemansoren mogen vallen. In het Brussels Gewest leeft immers in 2023 28 % van de bevolking onder de armoederisicogrens, tegenover 8 % in Vlaanderen en 15 % in Wallonië. De sociale ongelijkheden zijn er uitgesproken en versterkt door huisvestingsuitgaven…..Het Brussels Gewest herbergt veel mensen zonder papieren in België, ofwel minstens 50 000 mensen. Enkele indicatoren wijzen op een verslechtering van de Brusselse sociale situatie.  

Lees verder

Het traject van werklozen toegelaten na tewerkstelling bij de OCMW’s (artikel 60§7).

Deze spotlight studie van de RVA werpt zijn licht op een kleine populatie binnen de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ): de personen die zijn ingestroomd op basis van arbeidsprestaties voor de OCMW’s (artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976). Dat zijn voormalig gerechtigden op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke financiële steun die door de OCMW’s tewerkgesteld zijn en die op basis daarvan recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Het gaat om werkervaring op maat gericht op een positieve sociale transitie.  De leefloongerechtigde kan na een traject o.b.v. de geleverde sociale bijdragen echter instromen in het stelsel van werkloosheidsuitkeringen, wat een belangrijke stap is om armoede te bestrijden. Als uitkeringsgerechtigde werkloze zet hij/zij zijn activeringstraject bovendien voort, al dan niet in het kader van specifieke activeringsprogramma’s. De  beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is immers een voorwaarde voor het recht op de werkloosheidsuitkering.

Lees verder

LOCKING-OUT-effect. Uitsluiting van kwetsbare Brusselse jongeren op de arbeidsmarkt

copyright foto Aurélien Goubau

Alle inschakelingsondernemingen kregen rond 5 december 2023 een beëindigingsbrief van overeenkomsten inschakelings-GECO “Art. 28Bis” van Actiris. Minister Clerfayt schaft hiermee één van de tewerkstellingsstatuten af dat meetelt voor de doelgroep medewerkers in het kader van het mandaat inschakeling voor sociale economie. De achterliggende reden was zo werd gezegd een studie van het Federaal Planbureau (maart 2022) over deze tewerkstellingsmaatregel waaruit een gemiddeld negatieve impact op de beroepsinschakeling van de begunstigden bleek. FeBIO maakte kritische kanttekeningen bij deze studie.

Het inschakelingscontract was gestart in 2016 als doeltreffend instrument tegen uitsluiting: Langdurig werkloze jongeren de kans geven om een eerste beroepservaring op te doen Het recht op werkloosheidsuitkeringen openen. Strijden tegen de discriminatie bij aanwerving en diversiteit. De federaal uitgesloten jongeren opvangen: een job voor alle jongeren. Het ging om jaarlijks 850 posten. Daarvan zouden er zo’n 100 bij de sociale inschakelingsondernemingen (estimatie, niet formeel bevestigd). Uit een rondvraag bij onze leden noteerden we langs Nederlandstalige kant al 70-tal oorspronkelijk toegekende posten waarvan er zo’n 29 ingevuld zijn. Het juridisch kader was dat van 28 November 2002: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.

De organisaties waren al lang zelf vragende partij voor aanpassingen en formuleerden suggesties. Bijvoorbeeld de inkorting van de vereiste inschrijvingsduur bij Actiris die 18 maanden bedroeg. Actiris vond in een te klein afgebakende visvijver geen jongeren. De helft van de posten was niet ingevuld. Jammer!

FeBIO reageert. We willen het integrale budget behouden voor inschakeling. Men mag niet desinvesteren in deze doelgroep! Een werkervaringstraject blijft een zinvolle keuze. Voor de ingevulde posten in de inschakelingsondernemingen gaf het Kabinet Clerfayt, zo vernam FeBIO in de Adviesraad ARSO op 12 december 2023, de opdracht aan Actiris om de omzetting van de posten in SOCECO’s te onderzoeken. Een Coördinator :’ Wij zijn inderdaad bezorgd over hoe het zwakkere profielen van jongeren vergaat in Brussel. Er bestaan niet enkel ‘Activa-jongeren’ die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De omzetting is positief, wij hebben deze mensen nodig en doen er mooie trajecten mee, met resultaat. We worden dan wel niet meer gedwongen om jongeren aan te werven’. FeBIO ziet een ‘locking-out-effect’ bij kwetsbare jongeren. Door een samenspel van factoren worden zij steeds meer uitgesloten van de arbeidsmarkt.

Lees verder

FeBIO en de Brusselse OCMW’s. Een reflectie over gedeelde ideologische waarden en politieke uitgangspunten.

1. De bredere context.

De werkzaamheidsgraad van 80% is een Belgisch streefcijfer, maar is daarom niet realistisch. In 2022 van de 20-64-jarigen in Brussel bedraagt die 65,2 % algemeen 70,3 % bij mannen en 60,1 % bij vrouwen.  Er is een hoge vraag naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Tegelijkertijd verloopt de inschakeling voor laaggeschoolden steeds moeilijker. 

De toenemende nadruk op activering is een recente maatschappelijke evolutie. Een conservatieve evolutie bij het OCMW ook. Het OCMW blijft in de eerste plaats een federaal instrument voor inkomensverdeling. Er bestaat een complexe relatie tussen werkloosheid en sociale bijstand. De twee systemen beïnvloeden elkaar. Steeds meer mensen belanden bij het OCMW. Daarbij zien we dat het gaat om andere profielen met nieuwe noden.

Werken moet meer lonen. Maar de plannen hiervoor zijn pover of contraproductief. Verplichte gemeenschapsdienst is geen sociale oplossing. Een inkomen boven de armoedegrens is de beste verzekering om de stap te zetten naar duurzaam werk. De gebruiker werd meer consument van het OCMW. Maar ‘of werken loont’ is voor de begunstigden van het leefloon zelf ook alsmaar moeilijker in te schatten.

Brussel vereist extra middelen omdat de armoede dieper zit. De profielen die men begeleidt naar werk zijn kwetsbaarder.

Lees verder

D’Broej vertrekt op ANIMAVONTUUR

ANIMAVONTUUR is een gratis alternatief opleidings– en begeleidingstraject en zal jaarlijks 12 jongeren versterken en begeleiden naar een job als kinderbegeleider. Het project loopt in samenwerking met VDAB en kadert in de LAB-oproep, de subsidieoproep voor het organiseren van beroepsgerichte opleidingstrajecten voor de kortgeschoolde Brusselse werkzoekenden van VDAB. 

VDAB wou hiermee nieuwe doelgroepen aanspreken met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Het opzet in Brussel is experimenteel en de partners willen eruit leren.

Lees verder

Doorstroom. Mariama ging van de Kringwinkel in Laken naar Lidl. 

Mariama Diallo is 26 jaar oud. Ze is naar België gekomen in 2014 omdat haar ouders hier al waren, in het kader van familiehereniging. Ze heeft een zoontje en is afkomstig van Guinee. Toen ze hier arriveerde volgde ze allerlei opleidingen om België en onze talen te leren kennen. Ze spreekt Frans en een klein beetje Nederlands. In februari 2022 is ze beginnen werken, als Artikel 60, in de Kringwinkel in Laken. Ze kijkt heel positief terug op het traject dat ze daar afgelegde. Ze zegt dat de werkervaring die ze heeft opgedaan haar positie op de arbeidsmarkt enorm versterkt heeft. Ze deed kassawerk, leerde omgaan met klanten, leerde in team werken en nog zoveel meer. Allemaal vaardigheden die haar goed van pas kwamen bij haar sollicitatie als winkelmedewerker bij Lidl. Wat was het resultaat? Een contract van onbepaalde duur, in de Lidl in Vilvoorde. Ze werkt deeltijds. De collega’s uit de Kringwinkel zijn fier op haar.