De financiële moeilijkheden van Brussel en de gevolgen voor de social profit.

Minister van Begroting Gatz vroeg de verschillende Brusselse overheidsdiensten eind mei 2024 om een voorstel te onderzoeken voor een besparing van 10% op hun budget. Lees de eerste reactie van BRUXEO, de confederatie van de social profit op de aangekondigde besparingsintenties die een grote impact kunnen hebben op de tewerkstellingssteun en op de werking van Actiris.

De snoeiplannen zijn volgens BRUXEO en FeBIO een verkeerde strategische keuze.

Het zou gaan om 76 miljoen euro bij Actiris, lezen we in Le Soir op 18 juni. De lineaire besparingsintenties zijn een voortzetting van de politiek van de huidige regering. Men moet verder kijken dan het begrotingstekort. Wat is de totale becijferde sociale impact (banenverlies?) van deze theoretische besparingsoefening? Laten we intussen niet vergeten dat gerichte besparingensintenties of oplossingen van een heel andere aard mogelijk zijn. Er vond geen debat plaats. Besparingen die de kwetsbaren (werklozen en leefloners) en de sociale dienstverlening aan de bevolking ontzien zijn een optie! Tegen de Europese begrotingsnorm rijst meer en meer protest. Gerenommeerde economen zeggen dat de Belgische begrotingssituatie beheersbaar is en moet blijven. Doorgaan met investeren in de toekomstige economische ontwikkeling van de stad met al zijn bewoners (sociale keuzes en ecologische transitie) is wellicht belangrijker.

INVESTEREN IN DUURZAAM WERK MOET PRIORITEIT ZIJN VOOR DE NIEUWE REGERING. THAT’s THE REAL GOOD MOVE’, denkt FeBIO.

Na twee kwakkelkwartalen is de Brusselse werkgelegenheidsgraad weer fors teruggevallen, tot nog 63,3 procent, zo schat statistiekenbureau Statbel, (Bruzz, 14 juni 2024). De sluiting van Audi Brussel, het schrappen van banen bij Fedex en bij Brucargo,.. hangt in de lucht. Dat gaat over meerdere honderden mensen, vooral ondersteunend personeel waaronder ook veel Brusselse laaggeschoolde werknemers, vooral in de logistiek.

Blijft de werkgelegenheidsgraad met streefcijfer van 80% tegen 2030 belangrijk?

JA OF NEEN? Zo ja, dan zijn er extra jobs nodig en mogen er niet meer banen verloren gaan. Het profiel van veel Brusselaars die werk zoeken, sluit moeilijk aan bij wat werkgevers vragen. De afgelopen decennia werden jobs minder werkbaar, met meer flexibele en onzekere contracten. (Zie hiervoor het jaarverslag Hoge Raad voor de werkgelegenheid 2018). Gezondheid, leeftijd zijn grote drempels naar werk en er is discriminatie. Vooral de arbeidsmarkt bepaalt je kans op werk en niet je eigen inspanningen. Zorg voor begeleiding en aangepast werk. Bemiddel beter en werk drempels weg i.p.v. mensen naar lagere uitkeringen of uit de sociale zekerheid en naar precair werk te duwen.

De nieuwe minister van werk/economie heeft werk voor de boeg.

Zal die het arbeidsbeleid en de economische ontwikkeling beter afstemmen? Visie ontwikkelen over welke sectoren in Brussel werkgelegenheidspotentieel voor de laaggeschoolde Brusselaar bieden? Investeren in duurzame jobs en opleiding in de sociale economie? Brusselse stagiairs leven vaak in precariteit. Europa adviseert om sociale economie en reguliere werkgevers meer te laten samenwerken en wijst op de rol die sociale economie kan spelen voor de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt en opleiding van doelgroepen[1].


[1] Aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie September 2023),  Roadmap, Luik, 2024.