Arbeidsbemiddeling gaat in digitale versnelling.

VDAB ontvouwde nieuwe strategische plannen en de arbeidsmarktdienstverlening is in volle evolutie. Als organisatiepartner van VDAB en Actiris en in het kader van de nieuwe Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap in Brussel moet ook FeBIO deze transformatie onderkennen en kritisch evalueren alvorens onze werkwijzen te actualiseren. Actiris kijkt op naar de knowhow van innovatieve voorloper VDAB. We vernamen dat Actiris Select binnenkort Competent van VDAB in gebruik neemt, de oorspronkelijk door de SERV ontwikkelde databank van de beroepscompetentieprofielen. Deze laatsten dienen tevens als de basisstandaard voor het ontwikkelen van ervaringsbewijzen.

Competent is geënt is op het Franse systeem ROME (Repertoir Opérationel des Métiers et des Emplois) van Pôle Emploi.

VDAB wil als netwerkregisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt en als excellente dienstverlener haar klantengroep verbreden van werkzoekenden naar Vlamingen op beroepsactieve leeftijd (de zogenaamde Vonk-strategie). Die burger wordt zelf verantwoordelijk voor zijn loopbaanuitbouw. Transities tijdens een loopbaan worden de regel. Steeds wijzigende competenties treden op de voorgrond. De waarde van diploma’s kalft af. We moeten langer werken. Ook functies zijn een kort leven beschoren. Levenslang leren is een ‘must’. De kost van deze herscholing wordt al te makkelijk bij het individu gelegd. Men vergeet dat de kansen van werknemers om zich bij te scholen in de arbeidsmarkt ongelijk verdeeld zijn.

Niet iedereen heeft de skills of competenties in huis om zelf richting te geven aan zijn loopbaan, in zwakkere posities op de arbeidsmarkt is men vaak de speelbal van een economische realiteit. Als je laaggeschoold bent in een Brusselse arbeidsmarkt met een structureel tekort aan dit soort jobs dan blijft de kans op werkloosheid groot.

VDAB schakelt een digitale versnelling hoger. Van de klant wordt verwacht dat hij zich online registreert, en via digitale weg werk zoekt. Hij krijgt tools aangereikt die vacatureprofielen matchen met zijn profielkenmerken en zijn zoekgedrag. Achter die zoektocht staat een dienstverlening klaar om de digitale dienstverlening zo nodig te versterken met persoonlijke ondersteuning.

FeBIO met als missie empowerment en emancipatie van de allerzwaksten op de arbeidsmarkt moet anticiperen op wat dit betekent voor de laaggeschoolde doelgroepen die wij in Brussel begeleiden.

Enkele vaststellingen

Werkzoekenden en hun consulenten dienen vertrouwd te geraken met digitale tools, om te gebruiken bij de arbeidsinschakeling. Het risico bestaat dat bepaalde groepen (ouderen, neets, gedefavoriseerde populaties) achterblijven en de hoge verwachtingen niet kunnen inlossen.

Ook tijdens trajectbegeleidingen gaat men meer de digitale toer op. Taal, professionele ondersteuning, sociale ondersteuning, digitalisering (in- tot uitschrijving, webleren, chatten, co-browsing, digitaal starterspakket gebruiken en online bemiddeling via apps). Men verwacht dat men de doelgroepmedewerkers computer skills bijbrengt. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Er is een veelheid van administratieve formaliteiten (registreren, vinkjes zetten, databases aanvullen, de e-id gebruiken). De vraag is terecht of de digitalisering tot administratieve vereenvoudiging kan leiden. Toch is het afwachten, want die nieuwe systemen en apps moeten nog geëvalueerd worden. Tegelijkertijd worden ook binnen werkervaring steeds hogere eisen gesteld. POP’s opvolgen, competenties definiëren, verwerven, in databases registreren, afstemmen op EQF, valideren, doelgroepmedewerkers voorbereiden op de examens voor het ervaringsbewijs of voor ‘titres de compétences’, op de online examinering in het kader van de UB3-beroepsopleidingen.

Zo’n nieuw leerproces, gegeven de specifieke combinatie van anderstaligheid, laaggeschooldheid en digitale ongeletterdheid van het doelpubliek vereist bijkomende middelen en kent beperkingen.

Is deze nieuwe realiteit een verbetering voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt? Of vergroot de digitale kloof en hoe pakt men dat specifiek probleem in Brussel aan? Deze pertinente vragen verdienen aandacht. Met technologie los je de maatschappelijke structurele problemen helaas niet op. Meer kwalitatieve duurzame jobcreatie, georganiseerde tewerkstelling die inspeelt op maatschappelijke noden, in de sociale economie biedt daarentegen wel oplossingen op mensenmaat.