Elmer

Locatie

Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek, Brussel

Historiek

25 Jaar geleden kwamen er signalen dat er geen toegang was tot de kinderopvang voor ouders die opleiding wilden volgen, die hun administratie moesten regelen of die plots een werkaanbod kregen. In 1997 is Elmer, als project van vzw EVA Bxl, opgestart met als doel tegemoet te komen aan de nood aan kinderopvang van deze ouders. Vanuit het concept van de “buurtdiensten” werd deze dienstverlening gekoppeld aan een kwalificerend opleidingstraject in de kinderzorg, voor mensen uit de buurt.

De eerste vestiging was Elmer Noord in de Gallaitstraat. Daarna volgden Elmer Zuid, Elmer West en Elmer in de Stad. Sinds 2004 verwierf Elmer de eerste structurele erkenning van Kind & Gezin voor Elmer Noord en is de werking verzelfstandigd in een eigen vzw.

Activiteiten

Elmer wil het welzijn, de maatschappelijke kansen en de participatie van gezinnen en kinderen verhogen door het organiseren van buurtdiensten die Nederlandstalige, laagdrempelige, kwalitatieve kinderopvang aanbieden in Brussel.

De werking rond opleiding en tewerkstelling van medewerkers uit kansengroepen maakt hier integraal deel van uit.

Het belang van diversiteit en het geloof in de positieve groeikansen van elk individu (kind – ouder – medewerker) zijn hierbij belangrijke waarden. Door middel van opleidingscontracten van Actiris kan Elmer trajecten aanbieden waarbij werkzoekenden zonder kwalificatie een opleidingstraject kunnen volgen en tegelijk werken als begeleider in opleiding. Dit resulteert in een door Kind & Gezin erkende kwalificatie of diploma. De begeleiders in opleiding worden geselecteerd uit een groep van mensen die dicht bij de leefwereld van de gezinnen van Elmer staan. Op die manier werken zij drempelverlagend voor een groep mensen die momenteel nog beperkt in de kinderopvang terecht kunnen.

Team

Elmer telt een 100-tal medewerkers, waarvan 10 soceco werkposten en 32 geco’s. Daarnaast één artikel 60 medewerker die de vaste klusjesman bijstaat. Centraal staan de pedagogische eenheden in de vier vestigingen. Hier vormen de verantwoordelijken, de begeleiders, de begeleiders in (voor)-opleiding en de logistieke medewerkers de basis van de werking. De ondersteunende diensten, zoals pedagogische ondersteuning, HR-dienst, preventie, administratie en logistiek zorgen ervoor dat de kernactiviteiten van Elmer optimaal kunnen verlopen.

Business model

Elmer is een organisatie zonder winstoogmerk, erkend in kader van sociale economie en biedt inkomensgerelateerde kinderopvang aan. Dit bepaalt het business model, waarbij inkomsten voornamelijk uit subsidies komen. Ouderbijdragen worden verrekend met de enveloppenfinanciering van Agentschap Opgroeien.

Financiering

De grootste structurele financieringsbronnen voor de dagelijkse werking van Elmer komen van Agentschap Opgroeien en Actiris/Sociale Economie. Aanvullende middelen komen van het fonds Sociale Maribel en Stedenfonds Vlaanderen/V.G.C. Elmer tekent regelmatig in op projectmiddelen zoals Erasmus+. Voor investeringen kan men meestal rekenen op middelen van de V.G.C. en van V.I.P.A.