Innovatie inschakeling in beeld.

Casablanco, laureaat van de projectoproepen Sociaal Ondernemerschap hefboom economische transitie 2022 en Renolab-ID.

Bruxel-ART

Bruxel-ART van Casablanco kreeg 80.000 euro. Het project voorziet ontwikkelt een coöperatieve van ambachten en zelfstandige arbeiders in de bouwsector. Het is opmerkelijk dat in een belangrijke sector als de bouwnijverheid maar weinig gehoor wordt gegeven aan de oproep. De doelstelling is het uitbouwen van een organisatiestructuur voor het gezamenlijk beheer van productie- of verkoopsmiddelen, administratieve en generieke diensten, marketing, enz. Op het vlak van tewerkstelling wil de coöperatieve positief gehoor bieden aan een toenemende tendens tot meer flexibiliteit en diversifiëring van statuten die jonge creatieve ambachtslui zoeken. Daarnaast wil men een constructief antwoord bieden aan de vele “informele” arbeidskrachten die – ondanks hun ontegensprekelijke technische competenties – genoodzaakt zijn om hun arbeid te verkopen via vaak malafide tussenpersonen. 

ECOSOC project Construcity (Renolab-ID)

Casablanco is partner in het project ECOSOC van Construcity en ontvangt 60.000 euro steun in het kader van de oproep Renolab-ID.  Dit project rond transitie voor dakwerkers verloopt in samenwerking met CDR, Construcity en een vereniging van dakbedekkers. Er is schaarste aan personeel. De doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt blijft penibel en Renolution wijst op de grote noden aan arbeidskrachten in de sector. Daarenboven zijn er de klimaatissues. Dit initiatief hertekent het tweejarig inschakelingstraject in sociale economie in samenwerking met een privé-partner. Men werkt samen rond het vormingsplan. Na één jaar bij Casablanco werkt men halftijds bij een privé-partner. Na het eind van het traject volgt er idealiter een contract van bepaalde duur van 12 maanden bij de reguliere werkgever.  Prorata van de verdeling van de gewerkte dagen zou men de subsidie sociale economie omkadering voor een deel willen overdragen.

Betere doorstroomkansen?

Een belangrijke vraag met het oog op de evaluatie van het project is of deze werkwijze de doorstroomkansen aanzienlijk verbetert.  Zoals het nu voorligt bestaat de noodzaak een terbeschikkingstelling mogelijk te maken. Daar zijn allerlei regels van de RVA rond. Daarvan moet men kunnen afwijken want dit is geen stage. Het project start op 1/1/2024.

In maart/april 2023 zal men een mandaataanvraag indienen. Binnen het huidig kader van het mandaat inschakeling is zo’n overdracht van omkaderingsmiddelen of samenwerking niet mogelijk. Ook de wetgeving op tewerkstellingssteun laat zoiets niet toe.  Mocht men het experimenteel project willen blijven steunen moet dit binnen een nieuw experimenteel kader voor het mandaat, of via een vervolg op de Renolab-ID projectoproep dat bijvoorbeeld de begeleiding door een jobcoach op de reguliere werkvloer nog een tijd continueert of een in de toekomst op te zetten variant van het mandaat inschakeling.  Actiris laat toe stages mogelijk te maken op het einde van een Soceco- traject. 

Terbeschikkingstelling voor SOCECO bij een reguliere werkgever faciliteren op het einde van een traject is een oud FeBIO-voorstel (zie position paper). Een wettelijk kader ontbreekt hiervoor in Brussel. Doorstroom wordt soms gerealiseerd via een IBO bij een reguliere werkgever, volgend op een inschakelingscontract.

Dit project moet resulteren in een nieuw soort traject voor doorstroom. Een 10-tal doelgroep medewerkers bereidt men op die manier voor op de sprong naar de reguliere arbeidsmarkt.  Doorstroom wordt niet apart gefinancierd in het kader van sociale economie in Brussel. In Vlaanderen is dat wel het geval. Transitie-inspanningen vragen een sectorspecifieke uitgewerking om efficiënt te zijn.

Isolution van ULB (Renolab-ID)

Isolution is een samentrekking van isolatie en revolutie. Dit is een derde project waar Casablanco bij betrokken is van de ULB (Renolab-ID subsidie). Hier realiseert men op een concrete operationele manier in de Brusselse regio, de recuperatie en hergebruik van isolatiematerialen op het niveau van de particulier. Men organiseert pilootwerven. Een serie aanbevelingen formuleren maakt deel uit van de objectieven. Men heeft de intentie om een reële markt van recupereerbaar isolatiemateriaal te doen onstaan. Er is labuitrusting voorzien (voor isolatiemateriaaltesten). Men ontwikkelt ook video’s en didactisch materiaal.