Ondersteuning van mobiliteit, rugwind voor inschakeling op de arbeidsmarkt?

Slimme mobiliteit voor werknemers in Nederlandstalige inschakelingsondernemingen, met de fiets, het openbaar vervoer en de wagen…

Update 1 september 2023. FeBIO ijvert in 2023 bij VGC en het BHG voor de toekenning van mobiliteitsvergoedingen aan werknemers in de social profit, meer bepaald in de inschakelingsondernemingen. Ook aan de SOCECO’s. FeBIO pleit in het algemeen voor een betere ondersteuning van mobiliteit.

Mensen motiveren om te werken is de boodschap. Dat kan bijvoorbeeld door voordelen als gratis openbaar vervoer gecombineerd met een fietsvervoeding voor lage lonen toe te kennen of te laten behouden en is positief. De Brusselse overheid wil interregionale mobiliteit stimuleren.

In een andere gemeente werken dan de gemeente waar je woont, je vlot kunnen verplaatsen is een prima start. Later verwacht men immers dat de Brusselse laaggeschoolden de weg vinden naar Vlaanderen. Of naar de Brusselse rand, die momenteel niet makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer. Het is opportuun om opleidingen m.b.t. het rijbewijs integraal terug te betalen. De auto blijft voor sommige trajecten/werknemers nodig. Beschikken over een rijbewijs wordt sterk gewaardeerd door werkgevers. Het blijft een plus voor doorstroom in vele activiteitensectoren.

Langs Franstalige kant is er in het nieuw NPAK 21-akkoord (non-profit akkoord van Bruxeo) een vergoeding van MIVB-abonnementen in voorbereiding voor de werknemers van de social profit. Die wordt als minimaal beschouwd, bovenop andere vergoedingen (wagen, fiets) (bedrag 5,4 miljoen euro).

Langs Nederlandstalige kant is er helaas op dit vlak niets voorzien. VGC ontbreekt in het nieuwe overleg platform van de Brusselse social profit sector (PPDCNM. Daar zijn COCOF, COCOM, BHG,… in opgenomen. Het is de plaats waar de toekomstige noden van het werkveld besproken worden.

Een vraag van Pepijn Kennis (Agora) aan minister Elke Van den Brandt (mobiliteit) en staatsstecretaris Barbara Trachte, over het aangekondigd gratis gebruik openbaar vervoer van MIVB voor werknemers van de Brusselse non-profitsector geeft meer duidelijkheid.

Brussels parlement, 20 juli 2023, Pepijn Kennis : Als ik me niet vergis, gaat het om 20.000 mensen en een begroting van 5,5 miljoen euro. Hoe komt u aan die 20.000 mensen? Hoe definieert u de non-profitsector en wie krijgt zo’n gratis abonnement? Hoe gaat alles praktisch in zijn werk? Wanneer krijgen mensen hun gratis abonnement? Hoe financiert u de abonnementen? Hoe hebt u berekend dat de abonnementen 5,5 miljoen euro zullen kosten? Wordt het een gewoon MIVB-abonnement of, zoals de Brusselse Burgerassemblee en het mobiliteitspanel hebben gevraagd, een Brupass of Brupass XL?’.

Elke Van den Brandt.’ Het gaat over ongeveer 20.000 werknemers in de verschillende diensten die onder het non-profitakkoord vallen. Alle werknemers die op de loonlijst van een dergelijke organisatie staan, zullen recht hebben op een jaarabonnement van de MIVB. Hiermee voeren we een van maatregelen uit van het non-profitakkoord dat in december 2021 is ondertekend voor een totaalbudget van 57 miljoen euro. Die begroting heeft betrekking op het publieke deel van de financiering voor de scopes 1 en 2 van het non-profitakkoord. Het betreft dus werknemers die deel uitmaken van de erkende personeelsformatie en werknemers die betrokken zijn bij de ondersteuning van erkende opdrachten. De berekening is gebeurd op basis van de beschikbare kadasters van de administratie. De uitvoering ligt bij een externe operator.  De maatregel geldt inderdaad niet voor alle organisaties in Brussel, maar alleen voor de organisaties waarop het non-profitakkoord betrekking heeft. Dat komt door de institutionele structuur, want er is ook een heel belangrijke Nederlandstalige sector in Brussel die een sociaal akkoord heeft met de Vlaamse overheid. Daar gelden de sectorale onderhandelingen die met Vlaanderen worden gevoerd. In het kader van het non-profitakkoord heeft de VGC evenwel middelen ontvangen en die heeft ze ingezet voor de indexering van de werkingsmiddelen voor de Nederlandstalige organisaties…Pepijn Kennis – Zoals ik al vreesde, blijft de definitie vrij beperkt. Daar komt  de communautaire complexiteit bovenop. Agora vraagt een duidelijkere definitie en wil dat het Brussels Gewest het voortouw neemt om die beroepen op te waarderen. …De definitie kan breder, men kan een Brupass aanbieden. 

FeBIO steunt algemeen de vraag naar meer en bredere ondersteuning van mobiliteit (bovenop indexering…)