Welzijnsbarometer 2020 Brussel.

Verontrustende kerncijfers voor Brussel, toenemende ongelijkheid en een nefaste impact op de gezondheid van de coronacrisis.

Een vijfde van de bevolking op actieve leeftijd (18-64) leeft van een bijstandsuitkering of een vervangingsinkomen (pensioenen uitgezonderd), waarvan de meeste minimumbedragen onder de armoederisicodrempel liggen. Waar dit aandeel de laatste jaren stabiel is gebleven, vertoont de aard van het ontvangen inkomen een opmerkelijke evolutie: tussen januari 2010 en januari 2020 is het aantal personen dat een leefloon ontvangt van het OCMW sterk gestegen (+49%), terwijl het aantal personen dat een werkloosheidsuitkering (of inschakelingsuitkering) ontvangt, is gedaald (-27%).

Ook het aantal personen in invaliditeit is aanzienlijk gestegen (+65%) (› figuur 2). In januari 2020 leeft bijna 6% van de Brusselaars van 18-64 jaar van een (equivalent) leefloon, 5% van een invaliditeitsuitkering, 7% van een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en 2,4% van een vervangingsinkomen en/of integratietegemoetkoming (voor personen met een handicap). ….De inkomensongelijkheid in het Brussels Gewest daarentegen is duidelijk groter dan in de andere twee gewesten zowel als in de andere grote steden van het land.

Tot besluit kan worden gesteld dat de Covid-19-crisis en de beperkende maatregelen die er genomen zijn, belangrijke sociale gevolgen hebben voor de bevolking, en vooral voor wie zich reeds in bestaansonzekerheid bevond. Het heeft de sociale ongelijkheid op verschillende levensdomeinen versterkt. Het Brussels Gewest werd bij de aanvang van de crisis al gekenmerkt door meer armoede en een grotere ongelijkheden in vergelijking met de twee andere gewesten. In het licht van de indicatoren die in deze Barometer worden gepresenteerd, lijkt het erop dat de sociale kloof tussen het Brussels Gewest en Vlaanderen en Wallonië als gevolg van de crisis nog breder zou kunnen worden, wat ruimte biedt voor tal van uitdagingen waarbij alle bestuurs- en bevoegdheidsniveaus betrokken zijn. Samenvatting Armoederapport van de Welzijnsbarometer 2020.

Als deze coronapandemie iets positiefs bijbracht, dan is het hoe belangrijk een goede sociale zekerheid is. De interpersoonlijke solidariteit in de sociale zekerheid zorgt voor de fijnste verdeling van verzekerde risico’s en correcties door herverdeling omdat men rekening houdt met de individuele kenmerken van de bevolking. De uitzonderlijk grote asymmetrie in risico’s en bijdragecapaciteit in Brussel: de sterke concentratie van een sociaaleconomisch zwakke populatie en dus van sociale risico’s in de hoofdstad gaat er gepaard met een grote welvaart en dus bijdragecapaciteit gegenereerd door pendelmigratie. De uitdagingen voor de zevende staatshervorming nemen door deze crisis nog toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *