Moeizame rekrutering Artikel 60

Invulling posten Artikel 60 in 2022 bij de inschakelingsondernemingen stropt…

Hoe komt dat? Mocht iedereen aan het werk zijn zou gewoon minder inschakeling nodig zijn. Maar het aantal leefloners bleef stijgen. De oplossing om het aantal posten Artikel 60 te verhogen, wat toelaat meer mensen te bereiken en posten sneller in te vullen blijft dus een valabele optie. Een deel van de verklaring ligt bij de trage toeleiding door de OCMW’s.

Daarnaast speelt het verlies aan voordelen als men gaat werken bijvoorbeeld een rol. Nieuwe impulsen in de opstap naar opleiding en werk, en/of behoud van een aantal voordelen voor lage lonen, en het optrekken van de minimumlonen zijn opportuun. Verder onderzoek,  binnen de huidige inflatoire context,  van hoe de verschillende sociale herverdelings- en correctiemechanismen op elkaar ingrijpen, (naar eventuele onbedoelde neveneffecten), lijkt aangewezen.

Verhoog het aantal posten Artikel 60

Brussel zit nog steeds met een gigantische inactieve arbeidsreserve die niet aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Dankzij een werkuitkering kunnen deze mensen aan de slag in bedrijven en vzw’s, die hierdoor hun activiteiten kunnen ontwikkelen en tegelijk de ‘moeilijke profielen’ aan de slag krijgen. Het Artikel 60 statuut laat toe op termijn een eigen, duurzame en veilige plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen.

10% Van de leefloners in verschillende gemeenten zou men een arbeidscontract Artikel 60 moeten kunnen aanbieden oftewel zo’n 4700 posten, (in 2019 zat men aan 3400, zo’n 8%) (Tracé Brussel). FeBIO vraagt dat de overheid hierin meer investeert.

De begunstigden van een leefloon of sociale bijstand kunnen gebruikmaken van de tewerkstellingsmaatregel « Artikel 60 », een arbeidsovereenkomst tussen de begunstigde en het OCMW, dat werkgever is.

Zorg voor een snellere invulling van posten

Uit een rondvraag van FeBIO blijkt dat het nodig blijft (onze vraag aan het Kabinet Clerfayt) om de Brusselse OCMW’s aan te sporen tot snellere invulling en/of vervanging van de Artikel 60-contracten. Ook in het kader van de raamovereenkomsten…. 83% Van 18 leden (vorig jaar in mei was dat nog 57% van 21 leden) ondervindt in september 2022 moeilijkheden bij het vervangen van Artikel 60 posten. Niet invullen van Artikel 60’ers heeft een negatieve impact op de bedragen die men ontvangt voor omkadering (mandaat inschakeling). De organisaties verliezen dus inkomsten en staan machteloos. Er moet jaarlijks meer stabiliteit zijn in de verhouding omkaderingspersoneel, doelgroep. Een zekere garantie voor de toeleiding is nodig.

Het verlies aan voordelen als men gaat werken speelt een rol.

‘Wie werkloos is of leefloner, krijgt steun voor een goedkoop MIVB-abonnement, moet geen kribbe of schoolopvang betalen, geniet steun voor gas en elektriciteit, een verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg, ontvangt dubbele kinderbijslag… ‘ vernamen we van Veronique De Leener van Maks.

Voor vrouwen met 3 kinderen, of gezinshoofden met kinderen is het niet interessant om te gaan werken. Dat is het wel voor alleenstaanden of samenwonenden zonder kinderen.

Nieuwe impulsen in de opstap naar werk zijn mogelijk nodig. Onderzoek dit nader.

Hogere minimumlonen met bijvoorbeeld behoud van een aantal voordelen als men werkt voor lage lonen. Loopt de indexering van voordelen overal gelijk met de loonindexeringen voor lage lonen in verschillende Paritaire Comité’s? Of niet? Weegt het energievoordeel zo zwaar door momenteel en hoe precies? Het vraagt verder onderzoek. De stijgende energieprijzen, huurprijzen, de evolutie naar meer deeltijds werk, naar meer mensen die voor lage lonen werken … Al die zaken hebben de grootste impact voor gezinnen met de laagste inkomens.

Daarnaast zien we andere verklaringen voor de moeilijkere toeleiding. De toenemende precariteit in Brussel is onrustwekkend. Ook de OCMW’s zelf staan onder grote druk en verdienen meer middelen (Le Soir, Les CPAS au Coeur des crise socale, sanitaire, énergétique, et pas que… , maart 2022).

De evolutie naar meer betalende Artikel 60’ers is een feit. FeBIO waarschuwt voor de onbedoelde negatieve neveneffecten van nog meer betalende Artikel 60’ers. Organisaties zien dit als een bedreiging voor het voortbestaan!

Nood aan transparante monitoring en cijfers

FeBIO vraagt actuele cijfers op i.v.m. gratis en betalende Artikel 60 in de gemeenten op en vraagt transparante toewijzingscriteria’s. Wanneer is er toewijzing van een Artikel 60’er aan het OCMW, een privé-organisatie, of de sociale inschakelingseconomie?