Nieuw partnershipskader tussen Actiris en de Brusselse OCMW’s voor 2015-2020. Wat betekent dit voor het OCMW, voor de werknemers ‘artikel 60§7’ en voor U?

Waarom dit akkoord ?

Deze overeenkomst vloeide onder meer voort uit een pilootproject bij enkele Brusselse OCMW’s (in ESF-context)  en de resultaten van onderzoek waaruit bleek dat begunstigden die begeleiding volgden betere kansen op werk hadden.

Men beoogt dubbele begeleiding (door zowel Actiris als OCMW) te vermijden. Het gebrek aan kennis van elkaar verhelpen en betere samenwerking  behoort eveneens tot de objectieven. De complementariteit is een troef. Er is één aanspreekpunt om  de begeleiding en vorming van kandidaten op elkaar af te stemmen. Eén ontwikkelde methodologie, gemeenschappelijke objectieven en evaluaties  zorgen voor meer efficiëntie. Het akkoord preciseert welke nieuwe modaliteiten voor begeleiding deze werknemers genieten.

De oprichting van de dienst LINK binnen ACTIRIS  in juni 2015  houdt hiermee verband. Link biedt het luik uitstroombegeleiding aan. Deze begeleiding is niet sector-specifiek….

‘De taak van de nieuwe dienst LINK bij Actiris  is de opvolging van de snelle  transitie naar werk voor de doelgroep van  personen uit de opleiding van’

 • Beroepsopleiding Bruxelles Formation
 • Artikel 60p7’ers en enkel voor de Brusselse regio
 • VDAB (zullen door VDAB zelf begeleid worden)

cfr.telefonisch contact verantwoordelijke Nathalie Delcol van  Link op 12 oktober.

Uitbreiding is mogelijk, maar niet onmiddellijk. Het kwalificerende aspect wint aan belang. Artikel 60 wordt beschouwd als een kwalificerend traject.

In de praktijk gaat het dit jaar om zo’n 572 mensen met statuut Artikel 60 die de begeleiding door dienst LINK zullen volgen. Het OCMW kiest in eerste instantie de kandidaten.

Vanaf de inschrijving, bedraagt de duur van de begeleiding 3 maanden en in totaal wordt men 12 maanden maximum gevolgd. Start is 2 maanden voor het aflopen van het contract artikel 60.

Projectfases

Het totale project van de begeleiding verloopt gefaseerd. Wie wat doet, de interactie met de kandidaat,  de verplichtingen van de kandidaten worden in detail toegelicht en op een tijdslijn uitgezet. De werkzoekende moet in de volgende fases kunnen genieten van:

 1. Onthaal en uitwerking van het beroepsproject;
 2. Oriëntering en opvolging van de vooropleidingsacties;
 3. Oriëntering en opvolging van de opleidingsacties
 4. Hulp bij het zoeken naar werk

De overeenkomst legt  in detail een taak- rolverdeling tussen het OCMW en Actiris vast.

OCMW

Professioneel bilan

Hulp bij het zoeken naar werk

Sociale begeleiding

Informatie mbt de inschrijving als werkzoekende

OCMW Actiris

Doorgeven van de fakkel

Informatie over de wijziging van het statuut

(OCMW werkloosheid)

Actiris

Gecentraliseerde dienst

Rekening houden met bilan en de reeds gerealiseerde zoektocht naar werk, matching en coaching

Het doelpubliek voor de begeleiding bestaat uit rechthebbenden op het leefloon of op equivalente hulp die niet meer met grote maatschappelijke problemen kampen, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die als niet-werkende werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven.

Zijn uitgesloten als doelpubliek van deze actie

 • studenten
 • jongeren in beroepsinschakelingstijd
 • personen die werkloosheidsuitkeringen ontvangen.
 • in discussie : jongeren instapstage (= cat. 02)* voetnoot PP Actiris  Febisp meeting 16 november 2015

De specifieke doelgroep van LINK (doorstroming naar werk op het einde van een overeenkomst artikel 60§7)

De personen die aan het project deelnemen, moeten aan de 4 volgende voorwaarden beantwoorden

 • een overeenkomst artikel 60§7 binnen de 2 maanden beëindigen;
 • snel werk willen vinden na een overeenkomst artikel 60§7;
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • als (vrije) werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven.

Personen die voor hun overeenkomst artikel 60§7 een maatregel 500 euro hebben genoten, mogen aan dit project deelnemen. Personen die aan dit project deelnemen kunnen tegelijkertijd echter geen gebruik maken van de maatregel 500 euro.

Febisp organiseerde op 16 november 2015 een infosessie

Daar werd aan de leden toelichting  gegeven  bij het akkoord door  Vincent Gallet van Actiris en  Jean-Luc Bienfet, adviseur OCMW.

Vragen van de aanwezigen

Opleiding, begeleidingsmomenten binnen de PIOW en van het OCMW/LINK riskeren dubbel te lopen? Hoe vangt men dat op?

Afstemming is een noodzaak. De opleiding van het  OCMW is prioritair op deze in de PIOW. Men merkte op dat professionele vorming binnen de PIOW ook belangrijk is.

De kalenders ivm opleiding van LINK worden gepubliceerd, deze info gaat naar het OCMW, die kunnen kandidaten inschrijven, (groepen of personen) en  hebben zelf een planning. Die planningen moeten tijdig verspreid worden naar de PIOW’s. Informatie, communicatie is uitermate belangrijk. FeBIO zal Link vragen hoe dit praktisch wordt georganiseerd.

Is het mogelijk cijfers op te volgen, om data ivm de tewerkstellingscijfers van doorgestroomde Artikel 60’ers terug te koppelen aan de PIOW’s?

Deze vraag werd genoteerd. Het OCMW geeft doorgaans geen info. In het kader van de privacywetgeving en het beroepsgeheim zijn er heel wat beperkingen mbt het doorgeven van data, info over medewerkers.

Het dubbele petje van ‘werkgever’ en ‘begeleider’ van het OCMW wordt door een aanwezige aan de kaak gesteld.

Wat is de meerwaarde van LINK?

In de normale procedure via de Antennes, is er pas een eerste contact na de 3deet 6de maand, nu binnen de twee weken! Er zit dus vaart in, een onderhoud met Actiris kan opeenvolgend zijn , er is een grotere beschikbaarheid van de consultants. Er vindt een uitwisseling  van praktijken plaats tussen het  OCMW en Actiris, (mbt  opstellen van een C.V.).

Wat is de duur van het project van begeleiding en hoe zit dat financieel?

 • Dit is 3 maanden, start op -60 dagen einde contract artikel 60 +30 dagen na eindigen van dit contract. Maximaal duurt de opvolging 12 maanden.
 • Buiten dit ‘window’ is er echter geen mogelijkheid tot begeleiding.
 • De OCMW’s ontvangen 575 euro per persoon en 500 euro in het kader van de maatregel 500, voor deze begeleiding.

Wanneer vindt die begeleiding plaats?

Elk OCMW beslist dit onafhankelijk. Begeleiding kan bestaan uit modules, 2 dagen per week…. Actiris geeft een infosessie van een halve dag. Slechts twee van de aanwezige PIOW’s (zeker een twintigtal) waren al door een OCMW geïnformeerd over de mogelijkheden bij de Dienst LINK.

Harmonisatie van de Ocmw’s? Hoever staat het ermee?

Er is goed nieuws op dit front, de harmonisatie is beslist door de regering! Eerst vindt  een fusie plaats van de organen voor de representatie van de OCMW’s, een hergroepering in één federatie (VSGB (nl) en L’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (fr)) tegen het einde van dit jaar. Pas in 2016 werkt men verder aan de harmonisering. FeBIO liet de uniforme OCMW-typeconventie die voorbereid werd alvast vertalen naar het nederlands en zal die aan de leden communiceren

Wat met de evolutie naar meer betalende Artikel 60’ers?

Verschillende leden merkten op dat OCMW’s meer en meer vragen om te betalen… De nieuwe budgettaire logica, het overhevelen van bevoegdheden, wijzigingen in hoe de OCMW’s zelf vergoed worden, spelen hierbij een rol. FeBIO wil als Federatie hier samen met de leden een duidelijk standpunt over formuleren.

Heb je zelf nog vragen?

Mail je vraag of opmerking naar  nora@febio.be.