Nieuwe Brusselse maatregel, vergoeding voor sociale inschakelingsondernemingen getroffen door COVID-19

Unieke premie COVID-19

De Ministerraad van 2 april keurde een belangrijke maatregel goed ( ondertussen bekrachtigd, zie onder). Het ‘Ontwerp van besluit bijzondere machten toe van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ in eerste lezing (BC).

Men kent een eenmalige premie van 4000 euro toe aan inschakelingsondernemingen die hun organisatie moesten sluiten tengevolge van de COVID-19 crisis. Voorwaarden zijn: erkend zijn als sociale onderneming en na controle van het indienen van de mandaataanvraag op 30 april 2020. De maatregel is niet gelimiteerd tot ondernemingen van 50 werknemers. Het bedrag wordt toegekend ‘per eenheid van vestiging’. De steun is verbonden aan de NACE-codes van sectoren, want dit is een maatregel gelijklopend met maatregelen voor andere ondernemingen en deze geldt dus niet voor alle sectoren. De achterliggende logica is dat premies die gelden voor privé ook moeten gelden voor sociale economie. Het gaat over bepaalde sectoren (horeca, ontspanning en recreatie). Bijgevolg betreft dit niet alle ondernemingen (bouw valt er niet onder).

‘De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code’.

FeBIO waardeert de maatregel en vraagt dat men erop toeziet dat bepaalde sociale inschakelingsorganisaties niet uit de boot vallen. Velen zitten in het PC 329, vanwege de hoofdactiviteit inschakeling. Door de link met de NACE-codes (Nace, de Europese activiteitennomenclatuur, hier Nacebel) van de sectoren dreigen sommigen de steun mis te lopen. De code voor de Kringwinkels is bijvoorbeeld NACE 88.999 (Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening) en die kwam niet voor in de lijst. Dit is een winkel die verplicht moest sluiten.

Er bestaat in Brussel op 6 april 2020 wel deze hinderpremie (toekenning bij effectieve gedwongen sluiting van de organisatie door Covid-19 maar er zijn geen compensatiemaatregelen ( die bestaan wel in Vlaanderen)), waardoor organisaties die hinder ondervinden en minder omzet draaien, ook een premie krijgen.

FeBIO pleit voor een soepele uitwerking van de COVID-19 maatregel voor inschakelingsondernemingen

15 FeBIO-leden (Aksent, ART2WORK, Atelier Groot Eiland, Beeldenstorm, Buurtwerk Noordwijk, Cosmos, CyCLO, De Kaai, De Overmolen, De Welvaartkapoen, EAT, GREAT, LD3, Pianofabriek en Wijkhuis Chambéry) kwamen voor op een lijst van de administratie BEW op basis van identificatie van de werkelijke activiteit in de statuten van de organisaties en de NACE-codes (BTW en RSZ-codes). Dat klopt met onze info.

Er zijn perfecte matches voor bijvoorbeeld EAT, Pianofabriek (=klassieke NACE-codes horeca) en BTW NACE 47.786  –  ‘Commerce de détail de souvenirs et d’articles religieux en magasin spécialisé’ voor Pianofabriek (hieronder valt Femimain,…) met oorspronkelijke toegelaten NACE-codes voor de klassieke unieke COVID-19 premie van economische sectoren waardoor toegang voor deze inschakelingsorganisaties geen probleem zou mogen stellen.

Er zijn NACE-codes die niet voorkomen in de oorspronkelijke lijst, bijvoorbeeld NACE RSZ 94.999 –  Autres associations n.c.a. (Activités secteur culturel) van de maatregel, maar waar het activiteiten betreft die wel voorkomen in het Besluit. De culturele sector is sterk getroffen.

Zie: Volgens de toelichting bij het Besluit (COVID-19 inschakelingsondernemingen) – actief zijn op één van de volgende domeinen: recreatieve, culturele, folkloristische activiteiten, discotheken, cafés en restaurants, reisagentschappen, touroperators, boekingsbureaus en aanverwante activiteiten, hotels, winkels en detailhandel (behalve voedingswinkels, met inbegrip van de nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen) en kappers’.

Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt kan die lijst aanpassen wanneer de federale regering de sluitingsregels wijzigt. Soepel omgaan met de NACE-codes is nodig om de overeenstemming met de intentie van de minister te respecteren wanneer men de logica van de vermelde activiteit in het Besluit volgt.

Ook anderen komen niet voor in de codelijst. Bijvoorbeeld De Kringwinkels. Hier is uitbreiding opportuun. In de realiteit staat dit dicht bij de activiteit winkels en detailhandel die wel voorkomt in de oorspronkelijke NACE-codelijst.

Er zijn sectoren zoals de bouw, waar momenteel geen maatregelen voor zijn. In de inschakelingssector opereert men soms onder andere NACE-codes. FIX renoveert scholen, maar heeft een NACE-code 85.591 Onderwijs voor sociale promotie…

De De-minimis clausule in het besluit roept vragen op. Moeten de normale Europese staatssteunregels niet wijken voor deze situatie van totale overmacht? Wegens de ongeziene omvang van de negatieve coronacrisis-impact? Omdat financiële injecties vermijden dat sociale ondernemingen overkop gaan en dat dit samen met de ondersteuning van de meest fragiele inkomens de beste remedie is volgens economen tegen een onbeheersbare recessie die later gegarandeerd een veelvoud aan middelen vereist.

Waarom ‘de minimis’ niet nodig was/is!

Artikel 107(2)(b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat: “Met de interne markt zijn verenigbaar: a) … b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen; c) …” Al op 13/03/2020 verwees de Europese Commissie naar deze optie 107(2)(b), zie hier hier. De coronahinderpremie is vanzelfsprekend een steunmaatregel “tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen”; beroep doen op ‘de minimis was echt niet nodig. Bovendien biedt artikel 107(3)(b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie nog een alternatief: “Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd: a) … b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen; c) …” Artikel 107(3)(b) vereist een voorafgaandelijke goedkeuring door de Europese Commissie, maar die goedkeuring is al op 19/03/2020 gegeven: “https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf“. Steunmaatregelen tot €800.000 zijn a priori goedgekeurd; België (Brussel, Vlaanderen of Wallonië) moet ze enkel aanmelden. Daarom dringt FeBIO samen met HERW!N erop aan dat dit type premies, ook steunmaatregelen in het kader van de relance alsnog onder artikel 107(2)(b) of 107(3)(b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zouden worden geplaatst – dus niet onder ‘de minimis’.

FeBISP en FeBIO vroegen in eerste instantie om mee gebruik te kunnen maken van de COVID-maatregelen voor de economische sectoren ( chronologisch waren dit de eerste beschikbare maatregelen van de Brusselse regering), uitbreiding lag voor de hand. De vraag naar complementaire maatregelen die wij formuleren speciaal voor socio-professionele inschakeling op het vlak van de economische relance of voor zij die hier uit de boot vallen (complementair) blijft opportuun en actueel.

Praktisch

Meer info is via 1819.brussels te vinden. Het klassieke aanvraagformulier staat online. Zie deze link. 1819.brussels liet FeBIO op 22 april weten:  Voor het moment hebben we absoluut geen informatie over de details van deze premie erkende sociale inschakelingsondernemingen. De info wordt weldra up-to-date gebracht.

Opgepast! De sociale inschakelingsondernemingen moeten de premie zelf aanvragen. Dit specifieke formulier vind je op de website van BEW. Het ingevulde formulier moet ten laatste op 31 mei 2020 binnen zijn.

Het bijzonderemachtenbesluit dat de premie toekent, treedt in werking op 21 april 2020. Bron:Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21 april 2020.