Nuttige links

Bericht bekijken

Sociale wetgeving in PC 329.01. Info bij Sociare.

De nieuwe telewerkregels
Info tijdelijke werkloosheid
Loonbarema’s
Laatste prognose indexaanpassing
VIA-middelen per organisatie
Tijdelijke werkloosheid energie

Algemene links

Trendspotting werkervaring: samenwerking met CVO’s, taalcoaching en beroepskwalificatie.

Updated 24 augustus 2022. Verschillende FeBIO-leden werken samen met de CVO’s rond nieuwe methodieken om opleiding voor doelgroep medewerkers in de sociale economie te organiseren. Lesgevers van het CVO verplaatsen zich naar de locaties van de werkervaringstrajecten zoals de keukens van Bel Mundo of Cosmos. Dat stelden we vast tijdens de Regioscan Volwassenenonderwijs Brussel van Tracé Brussel in juni 2022. Die evolutie en kruisbestuiving ondersteunt verdere professionalisering.

De Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie onderzochten op vraag van de Vlaamse Regering hoe (toekomstige) werknemers beter op te leiden in functie van de concrete vraag van werkgevers.  Dit gaat over aan- of afwezige kennis en competenties maar ook over -niet aangepaste- intensiteit, vorm en plek van opleiding. Hoe opleidingen van het volwassenonderwijs matchen met noden van werkgevers, waaronder sociale economie?

Het belang van taal


De beste resultaten komen er als cursisten zowel taalcoaching krijgen op de werkvloer als cursus Nederlands volgen in het Volwassenenonderwijs. Het rapport van de Regioscan van Tracé Brussel vermeldt verzuchtingen van onze leden. D’broej wil een samenwerking opzetten tussen de trajectbegeleiding van welzijnswerk en de trajectbegeleiding van het volwassenenonderwijs. Cosmos wil een samenwerking rond taalcoaching en een uitbreiding van de huidige samenwerking in het horeca traject. Ook Groep Intro, GREAT, FIX en andere sociale economie-organisaties in Brussel zijn vragende partij. Groep Intro wil dat men met VDAB bekijkt of het in bepaalde beroepsopleidingen (bouw…) mogelijk is om zoals vroeger stukken gecontextualiseerde ‘Nederlandse les’ te geven. Taalcoaches kunnen instructeurs en cursisten talig ondersteunen op de opleidingsvloer, maar eerst is basistaalkennis vereist. Taalonderwijs combineren met taalcoaching op de werkvloer is aangewezen.

Nederlands geïntegreerd aanbieden zorgt bovendien voor een korter opleidingstraject. Bijvoorbeeld in de opleiding huishoudhulp module schoonmaak en polyvalent keukenmedewerker met integratie Nederlands (NT2 (DC))…

Onderzoekers benadrukken het belang van de kennis van het Nederlands om een job te vinden. Lees de studie van het BISA en Planbureau (augustus 2022). Investeren in taalontwikkeling en basistaalkennis is de boodschap. Lees ook De kennis van het Nederlands is een troef op de arbeidsmarkt. Compris? – Febiovzw.

Lees verder

Evaluatie van het nieuwe wettelijk kader van de Ordonnantie SO en het mandaat inschakeling

Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap

De Ordonnantie van 23 juli 2018 et het Besluit van 20 december 2018 zorgden voor overeenstemming met het Europees wettelijk kader sociale economie en zijn definities. Dat was vanuit juridisch oogpunt hoognodig en is uitermate positief. Europa beperkt echter wel de mogelijkheden om tewerkstelling te financieren. De Brusselse tewerkstellingssteun kleurt dus ook binnen Europese krijtlijnen. FeBIO vindt het opportuun om een differentiëring van de verschillende types Brusselse sociale ondernemingen zelf ( non profit, social profit, publieke spelers, dienstencheques bedrijven) te maken en de economische dimensie te verhelderen (één van de EMES-criteria (European Research Network)) waarop de Ordonnantie steunt. Wie zijn de nieuwkomers in het mandaat inschakeling? Het klaverbladmodel voor financiering vanuit verschillende beleidshoeken en bevoegdheden blijft voor vele organisaties levensnoodzakelijk.

Lees verder

Inflatie zonder indexering zorgt voor zuurstofgebrek in het Brussels middenveld.

VGC stelt dit jaar een indexering van 3% voor terwijl de inflatie zo’n 10,4 % bedraagt. Dat bedrag betekent 1 miljoen euro.  Vandaag zou er in totaal 2,7 miljoen euro extra beschikbaar zijn. De extra 5,5 miljoen euro NPAK-middelen voor VGC tegen 2024 komt maar gradueel beschikbaar. Maar met de 2,7 miljoen euro nu heeft VGC al plannen (investering in kinderopvang, scholen).

Wat zijn de feitelijke gevolgen van niet-indexering voor de organisaties? Lees de feedback van leden over de impact op investeringen, personeel en klanten.

Gevolgen voor investeringen.

Eigen middelen besteedt men met voorrang aan loonsverhoging van bestaand gesubsidieerd personeel. Dit resulteert in afbouw van activiteiten of er wordt niet geïnvesteerd in uitbreiding of nieuwe projecten (De Overmolen).

Lees verder

Het Federaal Planbureau en BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) evalueerden de Brusselse inschakelingscontracten. Enkele bedenkingen.

Beter kansen voor vrouwen uit de arme sikkel en voor hoger geschoolden

BISA-onderzoekers stellen vast dat de maatregel de kans op beroepsinschakeling aanzienlijk verhoogt voor vrouwen die wonen in een wijk van de arme sikkel en/of met een niet-Europese nationaliteit. Laaggeschoolde groepen (oorspronkelijke doelgroep) zijn minder gebaat bij een IC-deelname dan hooggeschoolde groepen. De belangrijkste aanbeveling om de impact te vergroten is dat het om beroepsgerichte opleiding gaat.

Uit de analyse bleek dat het IC gemiddeld een negatieve impact heeft op de beroepsinschakeling van de begunstigden als de volledige groep wordt beschouwd. Deelnemers konden mogelijk een baan vinden in plaats van deelname aan een IC. Het ‘locking-in-effect’ heet dat, aangezien begunstigden ‘vastzitten’ en niet (of minder) ander werk zoeken. De beperkte impact op de beroepsinschakeling verklaart men doordat meer dan de helft van de IC’s plaatsvindt in vzw’s die waarschijnlijk minder financiële middelen hebben om de begunstigden na hun deelname in dienst te nemen. In de gemeenten en OCMW’s is de deelname aan het IC aanzienlijk doeltreffender. Gemeenten en OCMW’s aanmoedigen om kandidaten uit vzw’s aan te werven na een IC-traject (als de gezochte profielen overeenstemmen) ligt voor de hand, meent FeBIO.

Een andere mogelijke verklaring voor de beperkte impact is dat de deelname aan het IC de kans vergroot dat werkzoekenden na hun deelname recht op een werkloosheidsuitkering krijgen.

Lees verder

Inschakelingscontracten voor jongeren zijn maar voor de helft ingevuld, een spijtige zaak!

Nathan Nzuzi, Copyright FIX

In 2016 riep de Brusselse overheid inschakelingscontracten voor jongeren in het leven om een antwoord te bieden aan de uitsluiting van jongeren op de arbeidsmarkt (werkloosheid, discriminatie, federale uitsluiting). Men wou jaarlijks 850 jongeren, in een gesubsidieerd geco-contract aan de slag te helpen. Onze leden verwierven sinds de start zo’n 50-tal posten. Deze inschakelingscontracten (geco’s), worden momenteel moeilijk ingevuld bij alle organisaties! FeBIO vraagt oplossingen voor het probleem. Een versoepeling van de instapvoorwaarden lijkt aangewezen.

Lees verder

ViTeS kiest resoluut voor duurzaam!

ViTeS is de koepel van Kringloopwinkels actief in Vlaams-Brabant en het Nederlandstalig gedeelte van Brussel. Deze groep draagt het ecologisch aspect hoog in het vaandel.  ViTeS volgde vanaf 2018 gedurende drie jaar een VOKA-traject om SDG-pioneer te worden. 88 Vlaamse ondernemingen ontvingen in 2020 zo’n SDG Pioneer-certificaat van UNITAR, het United Nations Institute for Training and Research. SDG staat voor Sustainaible Development Goals van de VN. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Lees verder

Strijd tegen sociale dumping

DSC01982
DSC01981
DSC01975
DSC01983
DSC01985
DSC01980-2
previous arrow
next arrow

De VRT reportage uit 2018  “Pano: Aannemer of oplichter?” kloeg de duizenden jaarlijkse frauduleuze faillissementen aan. In september 2021 rapporteerde VRT over een onderzoek naar sociale dumping in de bouwsector waar 12 mensen werden opgepakt. Een netwerk van Belgische en buitenlandse bedrijven zou veel Roemeense werknemers naar bouwwerven in ons land gehaald hebben. Een twintigtal onderaannemers zouden de slachtoffers aan het werk hebben gezet onder slechte werkomstandigheden. Men nam 14 miljoen euro in beslag.

FeBIO is verontwaardigd. Vanuit de Brusselse sociale inschakelingseconomie, klagen we die wantoestanden mee aan. Coördinatoren en werfleiders in onze organisaties actief in de bouwsector kennen mensen die slachtoffer waren van erbarmelijke werkomstandigheden. Ze belanden soms in situaties waar ze concurreren voor opdrachten met zo’n ondernemers.

Lees verder

Evalueren met doorstroom

FeBIO pleit voor een heldere en correcte resultaatfocus in de sociale inschakelingseconomie. Een eenzijdige focus op doorstroom als maatstaf van de effectiviteit doet onze inspanningen te kort. Een meer genuanceerde kijk op de meerwaarde van de sector voor de stedelijke bevolking, de economie en de tewerkstelling dringt zich op.

“En? Hoeveel doorstroom haalden jullie dit jaar?” De coördinatoren van de inschakelingsprojecten kennen deze gespreksopener. Gezien het lage aanbod van laaggekwalificeerde jobs in Brussel en de meervoudige problematiek van de doelgroep werknemers, is doorstroom realiseren echter geen sinecure.

De financiering van vormingsprojecten en werkervaringsprojecten ent men meer op de aantoonbare effectiviteit ervan. Overheidsmiddelen dienen om mensen klaar te stomen voor een job. Doorstroomcijfers voor Brussel worden ondertussen professioneel gemeten. Vanaf volgende zomer maakt view.brussels, het studiebureau van Actiris ze bekend. Dat is positief. Maar het is niet de enige relevante parameter!

Lees verder