Dossier

Besluit bijzondere machten-corona

Posted on Updated on

Nieuwe maatregel van 7 MEI 2020. – Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1. Rond de materie Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.

Meestal vanaf 1 maart 2020. T.e.m. 31 mei 2020.

Punten voor ons van belang: zie Hoofdstuk 2 Maatregelen betreffende de sociale inschakelingsondernemingen Artikel 2, 3, 4 en 5 waarin bepaald wordt:

  • dat men de justificatie voor bewijzen van tewerkstelling aan BEW pas op 15 september 2020 moet doen.
  • dat voor de ononderbroken referentieperiode over twaalf maanden over twee jaar de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020 niet meetelt,
  • dat men enkel rekening houdt met tewerkstelling in de twee laatste trimesters van 2020….
  • dat doelgroepmedewerkers die in dienst zijn in de periode 1 maart en 31 mei 2020 voort gelijkgesteld worden met doelgroepmedewerkers indien ze tijdelijk werkloos zouden zijn in die periode.

Beschermingsmateriaal is hard nodig in de heropstartende inschakelingssector….

Posted on Updated on

FeBIO vraagt de overheid om de problematiek van noden, aankoop, organisatie, levering en financiering die verband houdt met veiligheid in zijn geheel te bekijken. En verzoekt om deze uitgaven degelijk te vergoeden.

Beeldenstorm maakt mondmaskers

De Adviesraad ARSO stelde aan de minister van Tewerkstelling na 8 mei een vraag voor de financiering van het beschermingsmateriaal voor de structuren van de sociale economie die voor inschakeling gemandateerd zijn. Veel organisaties zitten in een heropstart. Daarvoor kochten zij heel wat beschermingsmateriaal van uiteenlopende aard zelf aan, voerden aanpassingen uit en zetten middelen in. FeBIO vraagt principieel om alle gerelateerde kosten te vergoeden.

Read the rest of this entry »

Generieke gids en info covid-19 werkgevers

Posted on Updated on

‘Veilig op het werk’, voor stapgewijze heropbouw van activiteiten.

Op werk.belgie.be vind je gaandeweg ook de sectorprotocollen en gidsen die uitgewerkt worden. Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.15 MB) uitgewerkt. Het is een evolutief document.

Nog een andere nuttige link is de website van Mensura, met een praktisch stappenplan.  En de site van advocatenkantoor Sotra, met een praktische gids met antwoord op de belangrijkste vragen, ook juridische.

Sommige sectorprotocollen zijn al goedgekeurd door de vakbonden. Zie bijvoorbeeld de communicatie over de sector bouw van het ABVV. Preventie-instituut Constructiv speelt daar een rol (preventiefiches…)

Overheidsgaranties zullen nodig zijn om de kosten verbonden met een veilige opstart voor de inschakelingssector te dekken. Veiligheid primeert.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht voor artikel 60§7/TWE als gevolg van de coronamaatregelen

Posted on Updated on

Er is een juridische regeling. Bij tewerkstelling door het OCMW in het kader van artikel 60, §7 van de wet van 08.07.1976, is het OCMW de juridische werkgever en de werkgever waar de werknemer tewerkgesteld wordt, de gebruiker. In het kader van de coronamaatregelen zal de artikel 60 bij sluiting van of vermindering van de activiteiten bij de gebruiker, een RVA-uitkering kunnen aanvragen op grond van overmacht. Dagen werkloosheid zijn gelijkgesteld voor de opbouw van socialezekerheidsrechten.Infoblad E24 is van toepassing, zoals bij interimarbeid. Het OCMW vervult de formaliteiten. Voorafgaand contact met het plaatselijk werkloosheidsbureau is aangewezen. Info RVA m.b.t. de coronacrisis vind je hier (FAQ-lijst). Bron: site vvsg

Nieuwe Brusselse maatregel, vergoeding voor sociale inschakelingsondernemingen getroffen door COVID-19

Posted on Updated on

Unieke premie COVID-19

De Ministerraad van 2 april keurde een belangrijke maatregel goed ( ondertussen bekrachtigd, zie onder). Het ‘Ontwerp van besluit bijzondere machten toe van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ in eerste lezing (BC).

Men kent een eenmalige premie van 4000 euro toe aan inschakelingsondernemingen die hun organisatie moesten sluiten tengevolge van de COVID-19 crisis. Voorwaarden zijn: erkend zijn als sociale onderneming en na controle van het indienen van de mandaataanvraag op 30 april 2020. De maatregel is niet gelimiteerd tot ondernemingen van 50 werknemers. Het bedrag wordt toegekend ‘per eenheid van vestiging’. De steun is verbonden aan de NACE-codes van sectoren, want dit is een maatregel gelijklopend met maatregelen voor andere ondernemingen en deze geldt dus niet voor alle sectoren. De achterliggende logica is dat premies die gelden voor privé ook moeten gelden voor sociale economie. Het gaat over bepaalde sectoren (horeca, ontspanning en recreatie). Bijgevolg betreft dit niet alle ondernemingen (bouw valt er niet onder).

‘De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code’.

FeBIO waardeert de maatregel en vraagt dat men erop toeziet dat bepaalde sociale inschakelingsorganisaties niet uit de boot vallen. Velen zitten in het PC 329, vanwege de hoofdactiviteit inschakeling. Door de link met de NACE-codes (Nace, de Europese activiteitennomenclatuur, hier Nacebel) van de sectoren dreigen sommigen de steun mis te lopen. De code voor de Kringwinkels is bijvoorbeeld NACE 88.999 (Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening) en die kwam niet voor in de lijst. Dit is een winkel die verplicht moest sluiten.

Er bestaat in Brussel op 6 april 2020 wel deze hinderpremie (toekenning bij effectieve gedwongen sluiting van de organisatie door Covid-19 maar er zijn geen compensatiemaatregelen ( die bestaan wel in Vlaanderen)), waardoor organisaties die hinder ondervinden en minder omzet draaien, ook een premie krijgen.

FeBIO pleit voor een soepele uitwerking van de COVID-19 maatregel voor inschakelingsondernemingen

15 FeBIO-leden (Aksent, ART2WORK, Atelier Groot Eiland, Beeldenstorm, Buurtwerk Noordwijk, Cosmos, CyCLO, De Kaai, De Overmolen, De Welvaartkapoen, EAT, GREAT, LD3, Pianofabriek en Wijkhuis Chambéry) kwamen voor op een lijst van de administratie BEW op basis van identificatie van de werkelijke activiteit in de statuten van de organisaties en de NACE-codes (BTW en RSZ-codes). Dat klopt met onze info.

Read the rest of this entry »

Coronavirus. Maatregelen tijdelijke werkloosheid.

Posted on Updated on

De laagste lonen worden het hardst getroffen…

Het kernkabinet van de regering-Wilmès kondigt aan dat mensen in tijdelijke werkloosheid bovenop hun uitkering ongeveer 150 euro per maand krijgen. Dat deden ze tijdens de aankondiging van het federaal plan voor sociale en economische bescherming. Minister van Werk Nathalie Muylle legt uit dat het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. ‘Er komt nu bovenop de uitkering 5,63 euro per dag bij voor mensen die in de coronaprocedure zitten. Dat komt neer op 150 euro per maand.’ Lees het artikel in De Standaard van 20 maart 2020. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04896594

Zie in dit aanvullende Artikel van de Standaard van 21 maart over de tijdelijke werkloosheid de tabel en wat dit concreet voor mensen betekent. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04897379?articlehash=26B39D9E1FA835A9EC27547D2E43D4FA56054E857782EB2D5E6DA88DDE3ED30450FE5ACD6F72EBB85EEF6BAB02B6B5E1D7C1A386075258ABCD6022C67B754EA0

De laagste lonen worden het hardst getroffen. Maar de tabel is bijzaak, het gaat over het vast % bedrijfsvoorheffing en het wegvallen van voordeel werkbonus. CyCLO maakte een berekening van het nettoloonverlies bij tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Als we dus niet meer spreken van enkele dagen, dan wordt de netto uitkering, vooral voor de laagste lonen, al snel veel kleiner dan het nettoloon.

Dit komt omdat: 1) De werkbonus speelt op de RSZ-bijdrage, maar die is er niet op tijdelijke werkloosheid. 2) Er een vast % is aan bedrijfsvoorheffing, onafhankelijk van loon of gezinstoestand, met 26,75% is dit een pak hoger dan het normaal berekende % op lagere lonen. Dit wordt dan het volgende jaar geregulariseerd, maar dit betaalt nu de facturen niet.

Dit is niet alleen in de Brusselse inschakelingssector het geval maar voor de 1 miljoen mensen die geschat worden op tijdelijke werkloosheid te vallen.  Voor FeBIO, en onze organisaties, waar een heel aantal medewerkers met dit probleem geconfronteerd worden is dit een speciaal aandachtspunt.

Iemand met een basisloon zonder anciënniteit gaat zo van 1580 naar 900 per maand indien hij of zij de volledige maand technisch werkloos is. De overheid zou tijdelijk het vaste % bedrijfsvoorheffing kunnen verminderen voor lagere uitkeringen en/of zou de werkbonus kunnen compenseren.

Coronavirus. Nieuwe maatregelen voor de Brusselse inschakelingsondernemingen. 20/3/2020

Posted on Updated on

Een gegarandeerde transitie voor sociale en democratische ondernemingen In 2020 is de regelgevingscontext die van toepassing is op de sociale-inschakelingsondernemingen in volle verandering. De coronaviruscrisis heeft gevolgen voor deze ondernemingen op een moment dat zij hun kandidaatsdossier moeten indienen voor de toekenning van een mandaat voor het uitvoeren van een inschakelingsprogramma voor werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

De huidige crisis brengt grote risico’s met zich mee voor deze structuren, die dit erkenningsproces niet zullen kunnen voortzetten. De crisis bedreigt het behoud van hun financiering en daarmee de voortzetting van hun omkaderings- en begeleidingsactiviteiten van degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. De Regering zal daarom extra tijd toekennen om aan de nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden te voldoen en om de kandidaatsdossiers in te dienen.

De deadlines worden uitgesteld: – tot 30 april 2020, voor de indiening van de dossiers. Een latere deadline zou de financiering van de structuren in 2020 in gevaar kunnen brengen, gezien de proceduretermijnen die hier van toepassing zijn. – tot het derde kwartaal van 2020, voor de naleving van de minimale activiteitsnormen voor het omkaderend personeel en de werknemers van het doelpubliek. Tegelijkertijd zullen de activiteitsbewijzen van de werknemers worden opengesteld voor de kaderovereenkomsten die met Actiris en de OCMW’s zijn gesloten. De berekening van de financiering voor 2020 zal worden aangepast en berekend over de laatste twee kwartalen om de structuren niet te benadelen. De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code. Het doel is een vlotte en succesvolle overgang naar het nieuwe erkennings- en financieringsregime mogelijk te maken om hun inschakelingsactiviteiten in de sectoren van de collectieve catering, renovatie, diensten aan personen, bouw, enz. te behouden.

De administratie BEW werkt aan de operationalisering van deze beslissingen, een communicatie hierover wordt eerstdaags verwacht.

VGC en coronavirus maatregelen

Posted on Updated on

VGC reageert kordaat. 

Ter info –Op 19 maart kregen organisaties een  officieel bericht vanuit de VGC administratie : 1. De toegekende subsidie’s 2020 blijven 100% gegarandeerd, ook als de werking (deels) zou verminderen – dit biedt de nodige zekerheid voor de organisaties 2. De indiening van rapporten en verantwoordingsstukken voorzien eind maart wordt uitgesteld naar 31 mei – dit biedt de nodige ademruimte aan organisaties om zich momenteel te focussen op de basisopdrachten en niet op het administratieve randwerk.

FeBIO is kritisch waar nodig maar dit lijkt ons een voorbeeld van doortastend beleidskeuzes en heldere geruststellende communicatie !

Coronavirus – nuttige links

Posted on Updated on

Covid-19 maatregelen en richtlijnen

Als werknemers ziek zijn genieten zij van betaald ziekteverlof. We beleven een ongekende situatie en zullen dit moeten uitzitten en daarna de schade opmeten.

Nuttige websites in deze moeilijke tijden. De info wijzigt, er komen steeds maatregelen bij, dus gelieve de situatie en sites te monitoren.

Een vraag voor Actiris ? Contacteer frontline@actiris.be of 02/435.45.90.

Als medewerkers beschikken over contracten die gesubsidieerd worden door de Brusselse Regio (geco-contract, doorstromingsprogramma, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet je financiële steun van Actiris. Actiris viseert continuiteit en wil de duurzaamheid van de werkgelegenheid en het financiële inkomen voor iedereen garanderen. Actiris blijft daarom de gebruikelijke regels voor werkgelegenheidsprogramma’s toepassen en geeft de komende dagen de hoogste prioriteit aan de betaling van de premies.

Verlengingen van contracten en andere verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen om te verwerken. Voor gesubsidieerde posten met een verbintenisperiode die afloopt tussen 16/03/2020 en 30/04/2020 wordt deze periode automatisch verlengd met 6 maanden, zonder dat je daarvoor acties moet ondernemen. Werknemers met een gesubsidieerd contract dezelfde praktische en financiële bepalingen moeten genieten als andere werknemers binnen dezelfde structuur (art. 40 AGRB-C van 28.11.2002).

Door de situatie kan het zijn dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de organisatie. Volgende bepalingen zijn van toepassing:

  • Telewerk wordt aangemoedigd en is ook geldig voor de berekening van de premies, zelfs als dit niet in het contract vermeld is.
  • Een andere functie kan ook voorgesteld worden door de werkgever aan de medewerker die geniet van een gesubsidieerd contract. Dit gebeurt wel steeds in samenspraak tussen werkgever en medewerker.
  • Werkgevers die dit nodig vinden én die onder het toepassingsgebied van de desbetreffende bepalingen vallen, kunnen een aanvraag doen tot tijdelijke werkloosheid, ook voor werknemers die gesubsidieerde arbeid verrichten. Er wordt dan geen premie betaald door Actiris voor deze dagen van werkloosheid, maar de werknemer zal kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid volgens de voorwaarden die de RVA heeft vastgesteld. Tijdelijke werkloosheid betekent dat de betrokken werknemers slechts een deel van hun gebruikelijke inkomen krijgen. Actiris vraagt om in de eerste plaats andere oplossingen te overwegen, zoals een tijdelijke aanpassing van de taken of opleidingen op afstand.
  • Vragen FIRST-stage medewerkers, kunnen gericht worden aan de First consulent ( persoon die stage goedgekeurde). Indien ze deze persoon niet kennen, kan men zich wenden tot de werkgeversconsultant of de werkgeverslijn om de contactgegevens te vragen.
  • Noot Febio bij deze richtlijnen van Actiris: Er is natuurlijk een verschil in graad van subsidiëring van de verschillende contracten, en elke organisatie moet eigen afwegingen maken bij het overwegen van tijdelijke werkloosheid, of telewerk. Dit is bijvoorbeeld niet gebruikelijk in de sector.

Rollercoaster aan hervormingen zorgt voor ongerustheid in de Brusselse inschakelingssector.

Posted on Updated on

De oproep tot kandidaatstelling voor de toekenning van een mandaat voor het realiseren van een sociaal inschakelingsprogramma en de uitoefening van een opdracht van diensten van algemeen belang werd op 2 maart 2020 gepubliceerd. Het mandaataanvraagformulier indienen kan tot en met 14 april om middernacht. Meer info.

FeBISP en FeBIO schreven op 20 februari 2020 een brief aan het Kabinet Clerfayt. Wij vragen samen garanties, meer financiële zekerheid en de tijdige uitbetaling van de voorschotten in het kader van het gloednieuwe mandaat inschakeling van de Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap.

FeBIO hekelt sinds mei 2019 een gebrek aan overgangsmaatregelen, onder meer voor de doelgroepgeco’s. Die tellen (net zoals Activa en duaal lerenden met een arbeidscontract) niet meer mee in het kader van het mandaat inschakeling voor de financiering van de omkadering. Vooral kleine structuren zijn in dit opzicht kwetsbaar. Er waren zo een 36,75 doelgroepgeco’s VTE bij onze leden. Die personen moeten hun traject kunnen uitdoen als doelpubliek (dat was 4 jaar in PIOW). Men moet de organisaties tijd geven om zich aan te passen, het doelpubliek op peil te houden en de financiële consequenties van de nieuwe regelgeving te neutraliseren.

Het overgangsjaar 2020 waarin een aantal Brusselse hervormingen samen effectief worden vraagt om soepelheid! Enkel inschakelingscontracten (geco’s), Artikel 60 en inschakelingsbanen (nieuwe benaming voor de oude SINE- of DSP-contracten) tellen mee voor financiering van de omkadering als doelpubliek in het kader van het mandaat inschakeling. De mate van subsidiëring van de verschillende types contracten verschilt.

Nieuwe inschakelingscontracten zijn momenteel niet te verkrijgen.

De nieuwe inschakelingsbanen (een bijkomend contingent aan transitiebanen en inschakelingsbanen voor de houders van een mandaat inschakeling in het kader van de Ordonnantie Tewerkstellingssteun) zijn pas vanaf januari 2021 beschikbaar. Hier kan men in 2020 geen gebruik van maken om het doelpubliek te stabiliseren (en de financiering). De oude DSP- en SINE- contracten worden omgezet in inschakelingsbanen. Er is een gebrekkige afstemming qua timing tussen de Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap en het mandaat inschakeling met de Ordonnantie Tewerkstellingssteun. Er blijven nog vele praktische vragen rond de nieuwe inschakelingsbanen open.

Read the rest of this entry »