D’Broej

bba boxstage
bba la salle vol
previous arrow
next arrow

Historiek en locatie

D’Broej is ontstaan uit een fusie van aparte jeugdhuizen in verschillende Brusselse wijken.  De organisatie bestaat sinds 2010. Voluit ‘De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren’, wil de organisatie via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare context. Dat gebeurt vanuit verschillende deelwerkingen. De uitvalsbasissen zijn gevestigd in kwetsbare buurten in Brussel: Zwarte Vijvers in Molenbeek, Chicagowijk in het centrum, de Bockstaelwijk in Laken, Peterboswijk in Anderlecht, Wijk De Jacht in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Maar ook in tal van tijdelijke bezettingen of bij partnerorganisaties gaan er activiteiten door. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, biedt men een positieve belevingsruimte waarin jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien.

Lees verder

Vraag van FeBIO naar uitbreiding in te dienen SOCECO-kosten

Nota met vraag uitbreiding in te dienen kosten SOCECO-contracten

De nota van FeBIO met de vraag voor uitbreiding van de toegestane in te dienen kosten (ook naar kosten arbeidsongevallenverzekering, woon-werkverkeer…) vertrok op 19/12/2022 naar minister Clerfayt. Hopelijk volgt er een gunstige beslissing opdat het beschikbare SOCECO-budget voor 2022 en in de toekomst optimaal benut kan worden.

Lees verder

Verarming en een beetje minder verwarming door verlies aan koopkracht

Koken kost geld.

De gevolgen van afkalvende koopkracht laten zich overal voelen, ook bij de sociale restaurants. We kunnen er niet naast kijken. Bij De Kaai is de temperatuur al lager gezet. Prijsstijgingen zijn niet uitgesloten. Men overweegt indien absoluut noodzakelijk om van vers meer naar diepvries te gaan. Pas in uiterste nood zou ontslag van personeel volgen. Men zit voorlopig op break-even, maar bij de minste tegenslag duiken de rekeningen in het rood. VGC-subsidies zijn cruciaal en zonder sluit De Kaai onmiddellijk de deuren.

Ondertussen kende men extra middelen aan VGC toe. Minister Somers gaf 1.096.843 euro in 2023 (inclusief groeivoet Stedenfonds).  Er zijn vrijgekomen middelen door overdracht werkingen VGC naar GGC. Er is bijkomende financiering aan gemeenschappen vanuit BHG (Ministerraad 6/10/2022). Daarnaast kreeg de VGC 1,015 miljoen euro toegezegd van de Vlaamse overheid (minister Dalle) voor eenmalige energiesteun aan organisaties.  Deze middelen moeten prioritair gaan naar organisaties die in hoofdzaak afhankelijk zijn van subsidies VGC (niet voor de gemeenschapscentra of eigen infrastructuur). Tegen eind 2022 moet duidelijk zijn waar ze naar toe gaan. En er was eveneens 3,4 miljoen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Dat is natuurlijk een lichtpunt. We hopen die extra middelen effectief en snel bij het Brussels werkveld te zien terechtkomen dat nog steeds structurele indexering vraagt van alle subsidies.

Lees verder

Energiesteun voor de inschakelingsondernemingen is ook nodig voor 2022.

Energiesteun. Update 12 december 2022. Update 31 mei 2023

De Brusselse regering maakte in het kader van de voorbereiding van de begroting 2023 een budget van 26 à 27 miljoen euro vrij om een deel van de extra kosten te dekken die verband houden met de stijging van de energiefactuur voor de niet-marktgebonden sectoren die afhankelijk zijn van het Gewest, de COCOM, de COCOF en de VGC (persbericht). In mei 2023 vernemen we van Bruxeo dat er een aanzienlijk deeltje van dit budget rechtstreeks naar VGC ging van het budget. En dat VGC zelf de verdeling van die middelen voor energiesteun zal organiseren.

Om te voorkomen dat banen verloren gaan in de sector sociale economie, een bevoorrechte partner voor de opleiding en tewerkstelling van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, wordt 6,3 miljoen euro extra uitgetrokken voor hun begeleiding, opleiding en integratie. Nog steeds met het oog op het behoud en de toename van de werkgelegenheid in het Brussels Gewest worden de geco-posten volledig geïndexeerd, dankzij een extra budget van 15 miljoen euro. Het gaat om de tewerkstelling van meer dan 7.000 Brusselaars. Dat is uiteraard positief.

Maar energiesteun is ook nodig voor 2022. En zou er komen…

Lees verder

CyCLO

Locatie

6 Verschillende ateliers, waarvan 4 in de Brusselse treinstations: Atelier Bockstael, Fietspunt Beurs, Centraal, Luxemburg, Noord en Zuid. Elk atelier wordt bemand door een atelierleider en enkele medewerkers en assistenten in opleiding. Cyclo Buro bevindt zich in de Koolmijnenkaai 30-34, 1080 Brussel

Historiek

CyCLO bestaat sinds 2003

Activiteiten

CyCLO is een onderneming in de sociale economie die fietsen in Brussel promoot. Ze sleutelt dagelijks aan concrete antwoorden op drie Brusselse uitdagingen; mobiliteit, milieu en werk. CyCLO staat voor: toegankelijke fietstechniek en -diensten, hergebruik, fietscultuur, opleiding en innovatie. De organisatie wil zo veel mogelijk fietsen zo lang mogelijk op de baan te houden. Bij de montage van tweedehands fietsen, gebruikt men zo veel mogelijk tweedehands onderdelen. Bij fietsreparaties streeft men ernaar te herstellen i.p.v. te vervangen. In 2018 bijvoorbeeld o.a. verkoop van 19.694 fietsherstellingen en 288 tweedehandsfietsen.

Lees verder

Atelier Groot Eiland

AGE-3
AGE Bel-O 1
AGE 2
reddevils
stadslandbouw
Boomerang
Boomerang 2
previous arrow
next arrow
Locaties

Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek. De restaurants en biowinkel bevinden zich ook in de Henegouwenkaai. Naast de moestuin achter de oude Belle Vue brouwerij in Molenbeek zijn er nog moestuinen op het dak van Abattoir in Anderlecht, Helifarm in de Noordwijk en Armonea in Anderlecht en een nieuwe tuin op in de Marollen aan Ursulinen. Ondertussen is in de Nijverheidskaai 77a schrijwerkerij Klimop en Boomerang Design gevestigd.

Historiek

De organisatie is ontstaan in de jaren 80 uit vrijwilligerswerking (kookatelier, houtatelier, verzending…). Pas in 1993 kreeg het de naam Atelier Groot Eiland. Arbeid is een hefboom voor kansarmoedebestrijding. Ondertussen groeide het initiatief uit tot een personele unie die verschillende vzw’s (naast Atelier Groot vzw Eiland, ook GREAT vzw en EAT vzw) samenbrengt.

Activiteiten

Atelier Groot Eiland wil Brusselaars die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk. De vzw organiseert daarom trajecten in werkervaring, opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. De organisatie biedt langdurig werkzoekenden, kort geschoolden en mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie, een opleiding en werkervaring aan. Dat kan in de horeca, schrijnwerkerij, stadslandbouw en/of verkoop.

Lees verder

Moeizame rekrutering Artikel 60

Invulling posten Artikel 60 in 2022 bij de inschakelingsondernemingen stropt…

Hoe komt dat? Mocht iedereen aan het werk zijn zou gewoon minder inschakeling nodig zijn. Maar het aantal leefloners bleef stijgen. De oplossing om het aantal posten Artikel 60 te verhogen, wat toelaat meer mensen te bereiken en posten sneller in te vullen blijft dus een valabele optie. Een deel van de verklaring ligt bij de trage toeleiding door de OCMW’s.

Daarnaast speelt het verlies aan voordelen als men gaat werken bijvoorbeeld een rol. Nieuwe impulsen in de opstap naar opleiding en werk, en/of behoud van een aantal voordelen voor lage lonen, en het optrekken van de minimumlonen zijn opportuun. Verder onderzoek,  binnen de huidige inflatoire context,  van hoe de verschillende sociale herverdelings- en correctiemechanismen op elkaar ingrijpen, (naar eventuele onbedoelde neveneffecten), lijkt aangewezen.

Lees verder

Nuttige links

Bericht bekijken

Sociale wetgeving in PC 329.01. Info bij Sociare.

De nieuwe telewerkregels
Info tijdelijke werkloosheid
Loonbarema’s
Laatste prognose indexaanpassing
VIA-middelen per organisatie
Tijdelijke werkloosheid energie

Algemene links

Trendspotting werkervaring: samenwerking met CVO’s, taalcoaching en beroepskwalificatie.

Updated 24 augustus 2022. Verschillende FeBIO-leden werken samen met de CVO’s rond nieuwe methodieken om opleiding voor doelgroep medewerkers in de sociale economie te organiseren. Lesgevers van het CVO verplaatsen zich naar de locaties van de werkervaringstrajecten zoals de keukens van Bel Mundo of Cosmos. Dat stelden we vast tijdens de Regioscan Volwassenenonderwijs Brussel van Tracé Brussel in juni 2022. Die evolutie en kruisbestuiving ondersteunt verdere professionalisering.

De Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie onderzochten op vraag van de Vlaamse Regering hoe (toekomstige) werknemers beter op te leiden in functie van de concrete vraag van werkgevers.  Dit gaat over aan- of afwezige kennis en competenties maar ook over -niet aangepaste- intensiteit, vorm en plek van opleiding. Hoe opleidingen van het volwassenonderwijs matchen met noden van werkgevers, waaronder sociale economie?

Het belang van taal


De beste resultaten komen er als cursisten zowel taalcoaching krijgen op de werkvloer als cursus Nederlands volgen in het Volwassenenonderwijs. Het rapport van de Regioscan van Tracé Brussel vermeldt verzuchtingen van onze leden. D’broej wil een samenwerking opzetten tussen de trajectbegeleiding van welzijnswerk en de trajectbegeleiding van het volwassenenonderwijs. Cosmos wil een samenwerking rond taalcoaching en een uitbreiding van de huidige samenwerking in het horeca traject. Ook Groep Intro, GREAT, FIX en andere sociale economie-organisaties in Brussel zijn vragende partij. Groep Intro wil dat men met VDAB bekijkt of het in bepaalde beroepsopleidingen (bouw…) mogelijk is om zoals vroeger stukken gecontextualiseerde ‘Nederlandse les’ te geven. Taalcoaches kunnen instructeurs en cursisten talig ondersteunen op de opleidingsvloer, maar eerst is basistaalkennis vereist. Taalonderwijs combineren met taalcoaching op de werkvloer is aangewezen.

Nederlands geïntegreerd aanbieden zorgt bovendien voor een korter opleidingstraject. Bijvoorbeeld in de opleiding huishoudhulp module schoonmaak en polyvalent keukenmedewerker met integratie Nederlands (NT2 (DC))…

Onderzoekers benadrukken het belang van de kennis van het Nederlands om een job te vinden. Lees de studie van het BISA en Planbureau (augustus 2022). Investeren in taalontwikkeling en basistaalkennis is de boodschap. Lees ook De kennis van het Nederlands is een troef op de arbeidsmarkt. Compris? – Febiovzw.

Lees verder

Evaluatie van het nieuwe wettelijk kader van de Ordonnantie SO en het mandaat inschakeling

Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap

De Ordonnantie van 23 juli 2018 et het Besluit van 20 december 2018 zorgden voor overeenstemming met het Europees wettelijk kader sociale economie en zijn definities. Dat was vanuit juridisch oogpunt hoognodig en is uitermate positief. Europa beperkt echter wel de mogelijkheden om tewerkstelling te financieren. De Brusselse tewerkstellingssteun kleurt dus ook binnen Europese krijtlijnen. FeBIO vindt het opportuun om een differentiëring van de verschillende types Brusselse sociale ondernemingen zelf ( non profit, social profit, publieke spelers, dienstencheques bedrijven) te maken en de economische dimensie te verhelderen (één van de EMES-criteria (European Research Network)) waarop de Ordonnantie steunt. Wie zijn de nieuwkomers in het mandaat inschakeling? Het klaverbladmodel voor financiering vanuit verschillende beleidshoeken en bevoegdheden blijft voor vele organisaties levensnoodzakelijk.

Lees verder