Verlenging maatregelen door Actiris in covid-19 context.

Posted on Updated on

Als een of meerdere medewerkers van je inschakelingsorganisatie een overeenkomst heeft die gesubsidieerd wordt door het Bussels Gewest (geco-, DSP-, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet men financiële hulp van Actiris. Actiris verlengt deze maatregelen. Dit om de continuïteit van diensten te kunnen verzekeren en om de impact van de huidige gezondheidscrisis op organisaties en werknemers zoveel mogelijk te beperken.De gesubsidieerde plaatsen die op 31/12/2020 ten einde lopen, zullen automatisch met 6 maanden worden verlengd zonder dat men hiervoor iets hoeft te doen. Opgepast. De DSP-maatregel stopt wel degelijk op 31.12.2020 en wordt niet verlengd. Hetgeen verlengd wordt is de aanwervingstermijn. Dat is goed nieuws!

Compensatiepremie voor sociale ondernemingen

Posted on Updated on

Er is een besluit uitgevaardigd door de Brusselse regering op 4 juni  2020 n° 2020/033 m.b.t. een compensatiepremie met het oog op de schadeloosstelling van de sociale ondernemingen die een effect ondervonden van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni. Lees het Besluit.

De administratie BEW is verantwoordelijk voor de operationalisering van deze premie. Het bedrag is 2000 euro. De administratie BEW communiceert hierover en maakt weldra de praktische modaliteiten bekend. Deze premie is niet cumuleerbaar met andere soortgelijke premies (unieke covid-19 premie). De deadline om in te dienen is 15 juli. Dit is een mogelijkheid voor met name inschakelingsondernemingen die tot nu toe uit de boot vielen! In die zin beantwoordt de kersverse maatregel aan een vraag en bezorgdheid van de Federaties.  

Deze maatregel ressorteert helaas onder de de-minimis regelgeving en niet onder het European Temporary Framework covid-19. In een brief, in antwoord op een schrijven van BRUXEO met de vraag om dit laatste wettelijk kader te gebruiken geeft staatssecretaris Trachte bevoegd voor Economische Transitie aan dat het Temporary Framework teveel administratief werk zou meebrengen en dat het premiebedrag eerder bescheiden is. FeBIO meent, dat deze argumenten, komende van een overheid die organisaties zelf voor elke kleine subsidieaanvraag met een berg administratief werk opzadelt, niet erg overtuigend klinkt. De procedure wordt ondertussen door België, ook regionale overheden, al vaker gebruikt. Gezien de totale steunbedragen die er mee gemoeid zijn is dit zeker de moeite waard en passend omdat het om een buitengewone economische ramp gaat die men moet zien te bovenkomen en niet om ‘business as usual’ binnen een de-minimis kader. Het kabinet Clerfayt zou aandachtig zijn en in het kader van toekomstige coronamaatregelen het gebruik van het European Temporary Framework covid-19 in overweging nemen.

Sociale economie, een beschikbaar vaccin voor de zieke Brusselse arbeidsmarkt.

Posted on Updated on

Het is frustrerend voor vele inschakelingsorganisaties om naast de coronapremies te grijpen. De organisaties dragen momenteel het risico van de werking te laten draaien maar de mandatering door de overheid gebeurt in het najaar 2020 en de financiering volgt later dan normaal, er is geen eerste schijf of voorschot. We wachten op beschermingsmateriaal van Iriscare maar dit arriveert vrij laat en niet alle vereiste producten, zoals plexiglas, zijn beschikbaar. Een groter coherent sociaal plan lijkt bovendien nodig.

Er bestaat teleurstelling over het ontbreken van een speciale covid19-premie voor inschakelingsorganisaties actief in de bouw en de klusdiensten, sociaal vervoer… Veel organisaties vallen tussen wal en schip omdat ze toch geen toegang krijgen wegens verkeerde NACE-codes of activiteiten, tot de unieke premie covid-19 die in principe wel toegankelijk is voor inschakelingsorganisaties. Of ze overschrijden de minimis grens van deze maatregel. FeBIO (en FeBISP) vragen de overheid om een complementaire compensatiemaatregel voor de inschakelingsorganisaties uit te werken. Niet onder de minimis maar onder het Europees Temporary Aid Framework. Er is immers een ‘opportuniteitskost’ voor ondernemingen die regelmatig subsidies onder de ‘de minimis’ regeling kunnen krijgen: voor elke euro die ze vandaag krijgen kunnen ze later dit jaar (of in 2021, of in 2020), een euro minder subsidies aanvragen. Veel organisaties komen normaal aan het plafond van 200.000 euro over drie jaar.

Cosmos levert maaltijden

De sociale ondernemers overeind helpen is urgent. In Brussel is de situatie en omvang van de groep laaggeschoolden problematisch en de massale armoede bij werkarme gezinnen uitzichtloos. De kinderen die hier slachtoffer van zijn hier heten niet Dylan, maar Mustafa en Rachida…. De coronacrisis discrimineert… en kleurt het plaatje nog wat donkerder. Ook veel werkervaringsprojecten houden de deur nog op een kier en het kwetsbaar doelpubliek lijdt hieronder.

Een groter sociaal plan is opportuun

Read the rest of this entry »

Besluit bijzondere machten-corona

Posted on Updated on

Nieuwe maatregel van 7 MEI 2020. – Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1. Rond de materie Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.

Meestal vanaf 1 maart 2020. T.e.m. 31 mei 2020.

Punten voor ons van belang: zie Hoofdstuk 2 Maatregelen betreffende de sociale inschakelingsondernemingen Artikel 2, 3, 4 en 5 waarin bepaald wordt:

  • dat men de justificatie voor bewijzen van tewerkstelling aan BEW pas op 15 september 2020 moet doen.
  • dat voor de ononderbroken referentieperiode over twaalf maanden over twee jaar de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020 niet meetelt,
  • dat men enkel rekening houdt met tewerkstelling in de twee laatste trimesters van 2020….
  • dat doelgroepmedewerkers die in dienst zijn in de periode 1 maart en 31 mei 2020 voort gelijkgesteld worden met doelgroepmedewerkers indien ze tijdelijk werkloos zouden zijn in die periode.

Beschermingsmateriaal is hard nodig in de heropstartende inschakelingssector….

Posted on Updated on

FeBIO vraagt de overheid om de problematiek van noden, aankoop, organisatie, levering en financiering die verband houdt met veiligheid in zijn geheel te bekijken. En verzoekt om deze uitgaven degelijk te vergoeden.

Beeldenstorm maakt mondmaskers

De Adviesraad ARSO stelde aan de minister van Tewerkstelling na 8 mei een vraag voor de financiering van het beschermingsmateriaal voor de structuren van de sociale economie die voor inschakeling gemandateerd zijn. Veel organisaties zitten in een heropstart. Daarvoor kochten zij heel wat beschermingsmateriaal van uiteenlopende aard zelf aan, voerden aanpassingen uit en zetten middelen in. FeBIO vraagt principieel om alle gerelateerde kosten te vergoeden.

Read the rest of this entry »

Generieke gids en info covid-19 werkgevers

Posted on Updated on

‘Veilig op het werk’, voor stapgewijze heropbouw van activiteiten.

Op werk.belgie.be vind je gaandeweg ook de sectorprotocollen en gidsen die uitgewerkt worden. Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.15 MB) uitgewerkt. Het is een evolutief document.

Nog een andere nuttige link is de website van Mensura, met een praktisch stappenplan.  En de site van advocatenkantoor Sotra, met een praktische gids met antwoord op de belangrijkste vragen, ook juridische.

Sommige sectorprotocollen zijn al goedgekeurd door de vakbonden. Zie bijvoorbeeld de communicatie over de sector bouw van het ABVV. Preventie-instituut Constructiv speelt daar een rol (preventiefiches…)

Overheidsgaranties zullen nodig zijn om de kosten verbonden met een veilige opstart voor de inschakelingssector te dekken. Veiligheid primeert.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht voor artikel 60§7/TWE als gevolg van de coronamaatregelen

Posted on Updated on

Er is een juridische regeling. Bij tewerkstelling door het OCMW in het kader van artikel 60, §7 van de wet van 08.07.1976, is het OCMW de juridische werkgever en de werkgever waar de werknemer tewerkgesteld wordt, de gebruiker. In het kader van de coronamaatregelen zal de artikel 60 bij sluiting van of vermindering van de activiteiten bij de gebruiker, een RVA-uitkering kunnen aanvragen op grond van overmacht. Dagen werkloosheid zijn gelijkgesteld voor de opbouw van socialezekerheidsrechten.Infoblad E24 is van toepassing, zoals bij interimarbeid. Het OCMW vervult de formaliteiten. Voorafgaand contact met het plaatselijk werkloosheidsbureau is aangewezen. Info RVA m.b.t. de coronacrisis vind je hier (FAQ-lijst). Bron: site vvsg

Nieuwe Brusselse maatregel, vergoeding voor sociale inschakelingsondernemingen getroffen door COVID-19

Posted on Updated on

Unieke premie COVID-19

De Ministerraad van 2 april keurde een belangrijke maatregel goed ( ondertussen bekrachtigd, zie onder). Het ‘Ontwerp van besluit bijzondere machten toe van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ in eerste lezing (BC).

Men kent een eenmalige premie van 4000 euro toe aan inschakelingsondernemingen die hun organisatie moesten sluiten tengevolge van de COVID-19 crisis. Voorwaarden zijn: erkend zijn als sociale onderneming en na controle van het indienen van de mandaataanvraag op 30 april 2020. De maatregel is niet gelimiteerd tot ondernemingen van 50 werknemers. Het bedrag wordt toegekend ‘per eenheid van vestiging’. De steun is verbonden aan de NACE-codes van sectoren, want dit is een maatregel gelijklopend met maatregelen voor andere ondernemingen en deze geldt dus niet voor alle sectoren. De achterliggende logica is dat premies die gelden voor privé ook moeten gelden voor sociale economie. Het gaat over bepaalde sectoren (horeca, ontspanning en recreatie). Bijgevolg betreft dit niet alle ondernemingen (bouw valt er niet onder).

‘De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code’.

FeBIO waardeert de maatregel en vraagt dat men erop toeziet dat bepaalde sociale inschakelingsorganisaties niet uit de boot vallen. Velen zitten in het PC 329, vanwege de hoofdactiviteit inschakeling. Door de link met de NACE-codes (Nace, de Europese activiteitennomenclatuur, hier Nacebel) van de sectoren dreigen sommigen de steun mis te lopen. De code voor de Kringwinkels is bijvoorbeeld NACE 88.999 (Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening) en die kwam niet voor in de lijst. Dit is een winkel die verplicht moest sluiten.

Er bestaat in Brussel op 6 april 2020 wel deze hinderpremie (toekenning bij effectieve gedwongen sluiting van de organisatie door Covid-19 maar er zijn geen compensatiemaatregelen ( die bestaan wel in Vlaanderen)), waardoor organisaties die hinder ondervinden en minder omzet draaien, ook een premie krijgen.

FeBIO pleit voor een soepele uitwerking van de COVID-19 maatregel voor inschakelingsondernemingen

15 FeBIO-leden (Aksent, ART2WORK, Atelier Groot Eiland, Beeldenstorm, Buurtwerk Noordwijk, Cosmos, CyCLO, De Kaai, De Overmolen, De Welvaartkapoen, EAT, GREAT, LD3, Pianofabriek en Wijkhuis Chambéry) kwamen voor op een lijst van de administratie BEW op basis van identificatie van de werkelijke activiteit in de statuten van de organisaties en de NACE-codes (BTW en RSZ-codes). Dat klopt met onze info.

Read the rest of this entry »

Coronavirus. Maatregelen tijdelijke werkloosheid.

Posted on Updated on

De laagste lonen worden het hardst getroffen…

Het kernkabinet van de regering-Wilmès kondigt aan dat mensen in tijdelijke werkloosheid bovenop hun uitkering ongeveer 150 euro per maand krijgen. Dat deden ze tijdens de aankondiging van het federaal plan voor sociale en economische bescherming. Minister van Werk Nathalie Muylle legt uit dat het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. ‘Er komt nu bovenop de uitkering 5,63 euro per dag bij voor mensen die in de coronaprocedure zitten. Dat komt neer op 150 euro per maand.’ Lees het artikel in De Standaard van 20 maart 2020. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04896594

Zie in dit aanvullende Artikel van de Standaard van 21 maart over de tijdelijke werkloosheid de tabel en wat dit concreet voor mensen betekent. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04897379?articlehash=26B39D9E1FA835A9EC27547D2E43D4FA56054E857782EB2D5E6DA88DDE3ED30450FE5ACD6F72EBB85EEF6BAB02B6B5E1D7C1A386075258ABCD6022C67B754EA0

De laagste lonen worden het hardst getroffen. Maar de tabel is bijzaak, het gaat over het vast % bedrijfsvoorheffing en het wegvallen van voordeel werkbonus. CyCLO maakte een berekening van het nettoloonverlies bij tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Als we dus niet meer spreken van enkele dagen, dan wordt de netto uitkering, vooral voor de laagste lonen, al snel veel kleiner dan het nettoloon.

Dit komt omdat: 1) De werkbonus speelt op de RSZ-bijdrage, maar die is er niet op tijdelijke werkloosheid. 2) Er een vast % is aan bedrijfsvoorheffing, onafhankelijk van loon of gezinstoestand, met 26,75% is dit een pak hoger dan het normaal berekende % op lagere lonen. Dit wordt dan het volgende jaar geregulariseerd, maar dit betaalt nu de facturen niet.

Dit is niet alleen in de Brusselse inschakelingssector het geval maar voor de 1 miljoen mensen die geschat worden op tijdelijke werkloosheid te vallen.  Voor FeBIO, en onze organisaties, waar een heel aantal medewerkers met dit probleem geconfronteerd worden is dit een speciaal aandachtspunt.

Iemand met een basisloon zonder anciënniteit gaat zo van 1580 naar 900 per maand indien hij of zij de volledige maand technisch werkloos is. De overheid zou tijdelijk het vaste % bedrijfsvoorheffing kunnen verminderen voor lagere uitkeringen en/of zou de werkbonus kunnen compenseren.

Coronavirus. Nieuwe maatregelen voor de Brusselse inschakelingsondernemingen. 20/3/2020

Posted on Updated on

Een gegarandeerde transitie voor sociale en democratische ondernemingen In 2020 is de regelgevingscontext die van toepassing is op de sociale-inschakelingsondernemingen in volle verandering. De coronaviruscrisis heeft gevolgen voor deze ondernemingen op een moment dat zij hun kandidaatsdossier moeten indienen voor de toekenning van een mandaat voor het uitvoeren van een inschakelingsprogramma voor werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

De huidige crisis brengt grote risico’s met zich mee voor deze structuren, die dit erkenningsproces niet zullen kunnen voortzetten. De crisis bedreigt het behoud van hun financiering en daarmee de voortzetting van hun omkaderings- en begeleidingsactiviteiten van degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. De Regering zal daarom extra tijd toekennen om aan de nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden te voldoen en om de kandidaatsdossiers in te dienen.

De deadlines worden uitgesteld: – tot 30 april 2020, voor de indiening van de dossiers. Een latere deadline zou de financiering van de structuren in 2020 in gevaar kunnen brengen, gezien de proceduretermijnen die hier van toepassing zijn. – tot het derde kwartaal van 2020, voor de naleving van de minimale activiteitsnormen voor het omkaderend personeel en de werknemers van het doelpubliek. Tegelijkertijd zullen de activiteitsbewijzen van de werknemers worden opengesteld voor de kaderovereenkomsten die met Actiris en de OCMW’s zijn gesloten. De berekening van de financiering voor 2020 zal worden aangepast en berekend over de laatste twee kwartalen om de structuren niet te benadelen. De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code. Het doel is een vlotte en succesvolle overgang naar het nieuwe erkennings- en financieringsregime mogelijk te maken om hun inschakelingsactiviteiten in de sectoren van de collectieve catering, renovatie, diensten aan personen, bouw, enz. te behouden.

De administratie BEW werkt aan de operationalisering van deze beslissingen, een communicatie hierover wordt eerstdaags verwacht.