Coronavirus. Nieuwe maatregelen voor de Brusselse inschakelingsondernemingen. 20/3/2020

Posted on Updated on

Een gegarandeerde transitie voor sociale en democratische ondernemingen In 2020 is de regelgevingscontext die van toepassing is op de sociale-inschakelingsondernemingen in volle verandering. De coronaviruscrisis heeft gevolgen voor deze ondernemingen op een moment dat zij hun kandidaatsdossier moeten indienen voor de toekenning van een mandaat voor het uitvoeren van een inschakelingsprogramma voor werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

De huidige crisis brengt grote risico’s met zich mee voor deze structuren, die dit erkenningsproces niet zullen kunnen voortzetten. De crisis bedreigt het behoud van hun financiering en daarmee de voortzetting van hun omkaderings- en begeleidingsactiviteiten van degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. De Regering zal daarom extra tijd toekennen om aan de nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden te voldoen en om de kandidaatsdossiers in te dienen.

De deadlines worden uitgesteld: – tot 30 april 2020, voor de indiening van de dossiers. Een latere deadline zou de financiering van de structuren in 2020 in gevaar kunnen brengen, gezien de proceduretermijnen die hier van toepassing zijn. – tot het derde kwartaal van 2020, voor de naleving van de minimale activiteitsnormen voor het omkaderend personeel en de werknemers van het doelpubliek. Tegelijkertijd zullen de activiteitsbewijzen van de werknemers worden opengesteld voor de kaderovereenkomsten die met Actiris en de OCMW’s zijn gesloten. De berekening van de financiering voor 2020 zal worden aangepast en berekend over de laatste twee kwartalen om de structuren niet te benadelen. De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code. Het doel is een vlotte en succesvolle overgang naar het nieuwe erkennings- en financieringsregime mogelijk te maken om hun inschakelingsactiviteiten in de sectoren van de collectieve catering, renovatie, diensten aan personen, bouw, enz. te behouden.

De administratie BEW werkt aan de operationalisering van deze beslissingen, een communicatie hierover wordt eerstdaags verwacht.

VGC en coronavirus maatregelen

Posted on Updated on

VGC reageert kordaat. 

Ter info –Op 19 maart kregen organisaties een  officieel bericht vanuit de VGC administratie : 1. De toegekende subsidie’s 2020 blijven 100% gegarandeerd, ook als de werking (deels) zou verminderen – dit biedt de nodige zekerheid voor de organisaties 2. De indiening van rapporten en verantwoordingsstukken voorzien eind maart wordt uitgesteld naar 31 mei – dit biedt de nodige ademruimte aan organisaties om zich momenteel te focussen op de basisopdrachten en niet op het administratieve randwerk.

FeBIO is kritisch waar nodig maar dit lijkt ons een voorbeeld van doortastend beleidskeuzes en heldere geruststellende communicatie !

Coronavirus – nuttige links

Posted on Updated on

Covid-19 maatregelen en richtlijnen

Als werknemers ziek zijn genieten zij van betaald ziekteverlof. We beleven een ongekende situatie en zullen dit moeten uitzitten en daarna de schade opmeten.

Nuttige websites in deze moeilijke tijden. De info wijzigt, er komen steeds maatregelen bij, dus gelieve de situatie en sites te monitoren.

Een vraag voor Actiris ? Contacteer frontline@actiris.be of 02/435.45.90.

Als medewerkers beschikken over contracten die gesubsidieerd worden door de Brusselse Regio (geco-contract, doorstromingsprogramma, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet je financiële steun van Actiris. Actiris viseert continuiteit en wil de duurzaamheid van de werkgelegenheid en het financiële inkomen voor iedereen garanderen. Actiris blijft daarom de gebruikelijke regels voor werkgelegenheidsprogramma’s toepassen en geeft de komende dagen de hoogste prioriteit aan de betaling van de premies.

Verlengingen van contracten en andere verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen om te verwerken. Voor gesubsidieerde posten met een verbintenisperiode die afloopt tussen 16/03/2020 en 30/04/2020 wordt deze periode automatisch verlengd met 6 maanden, zonder dat je daarvoor acties moet ondernemen. Werknemers met een gesubsidieerd contract dezelfde praktische en financiële bepalingen moeten genieten als andere werknemers binnen dezelfde structuur (art. 40 AGRB-C van 28.11.2002).

Door de situatie kan het zijn dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de organisatie. Volgende bepalingen zijn van toepassing:

  • Telewerk wordt aangemoedigd en is ook geldig voor de berekening van de premies, zelfs als dit niet in het contract vermeld is.
  • Een andere functie kan ook voorgesteld worden door de werkgever aan de medewerker die geniet van een gesubsidieerd contract. Dit gebeurt wel steeds in samenspraak tussen werkgever en medewerker.
  • Werkgevers die dit nodig vinden én die onder het toepassingsgebied van de desbetreffende bepalingen vallen, kunnen een aanvraag doen tot tijdelijke werkloosheid, ook voor werknemers die gesubsidieerde arbeid verrichten. Er wordt dan geen premie betaald door Actiris voor deze dagen van werkloosheid, maar de werknemer zal kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid volgens de voorwaarden die de RVA heeft vastgesteld. Tijdelijke werkloosheid betekent dat de betrokken werknemers slechts een deel van hun gebruikelijke inkomen krijgen. Actiris vraagt om in de eerste plaats andere oplossingen te overwegen, zoals een tijdelijke aanpassing van de taken of opleidingen op afstand.
  • Vragen FIRST-stage medewerkers, kunnen gericht worden aan de First consulent ( persoon die stage goedgekeurde). Indien ze deze persoon niet kennen, kan men zich wenden tot de werkgeversconsultant of de werkgeverslijn om de contactgegevens te vragen.
  • Noot Febio bij deze richtlijnen van Actiris: Er is natuurlijk een verschil in graad van subsidiëring van de verschillende contracten, en elke organisatie moet eigen afwegingen maken bij het overwegen van tijdelijke werkloosheid, of telewerk. Dit is bijvoorbeeld niet gebruikelijk in de sector.

Rollercoaster aan hervormingen zorgt voor ongerustheid in de Brusselse inschakelingssector.

Posted on Updated on

De oproep tot kandidaatstelling voor de toekenning van een mandaat voor het realiseren van een sociaal inschakelingsprogramma en de uitoefening van een opdracht van diensten van algemeen belang werd op 2 maart 2020 gepubliceerd. Het mandaataanvraagformulier indienen kan tot en met 14 april om middernacht. Meer info.

FeBISP en FeBIO schreven op 20 februari 2020 een brief aan het Kabinet Clerfayt. Wij vragen samen garanties, meer financiële zekerheid en de tijdige uitbetaling van de voorschotten in het kader van het gloednieuwe mandaat inschakeling van de Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap.

FeBIO hekelt sinds mei 2019 een gebrek aan overgangsmaatregelen, onder meer voor de doelgroepgeco’s. Die tellen (net zoals Activa en duaal lerenden met een arbeidscontract) niet meer mee in het kader van het mandaat inschakeling voor de financiering van de omkadering. Vooral kleine structuren zijn in dit opzicht kwetsbaar. Er waren zo een 36,75 doelgroepgeco’s VTE bij onze leden. Die personen moeten hun traject kunnen uitdoen als doelpubliek (dat was 4 jaar in PIOW). Men moet de organisaties tijd geven om zich aan te passen, het doelpubliek op peil te houden en de financiële consequenties van de nieuwe regelgeving te neutraliseren.

Het overgangsjaar 2020 waarin een aantal Brusselse hervormingen samen effectief worden vraagt om soepelheid! Enkel inschakelingscontracten (geco’s), Artikel 60 en inschakelingsbanen (nieuwe benaming voor de oude SINE- of DSP-contracten) tellen mee voor financiering van de omkadering als doelpubliek in het kader van het mandaat inschakeling. De mate van subsidiëring van de verschillende types contracten verschilt.

Nieuwe inschakelingscontracten zijn momenteel niet te verkrijgen.

De nieuwe inschakelingsbanen (een bijkomend contingent aan transitiebanen en inschakelingsbanen voor de houders van een mandaat inschakeling in het kader van de Ordonnantie Tewerkstellingssteun) zijn pas vanaf januari 2021 beschikbaar. Hier kan men in 2020 geen gebruik van maken om het doelpubliek te stabiliseren (en de financiering). De oude DSP- en SINE- contracten worden omgezet in inschakelingsbanen. Er is een gebrekkige afstemming qua timing tussen de Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap en het mandaat inschakeling met de Ordonnantie Tewerkstellingssteun. Er blijven nog vele praktische vragen rond de nieuwe inschakelingsbanen open.

Read the rest of this entry »

Lusine Vardanyan en Narine Kochoyan stroomden door naar rust- en verzorgingstehuis Huize Sint-Monika.

Posted on Updated on

Beide dames werkten ruim een jaar als Artikel 60’er van het Vlaamse OCMW-Dilbeek in de keuken van De Harmonie in Brussel. Ze zijn afkomstig uit Armenië. Narine is 35 jaar oud en Lusrine 45 jaar. Zij kwamen in 2004 en 2005 naar België en vroegen asiel aan. De sociaal-economische en politieke toestand in Trans-Kaukasus vormde de achtergrond voor veel asielaanvragen, uit deze straatarme contreien.

De Harmonie onderhoudt al vele jaren goede relaties met het OCMW in Dilbeek. Daar volgden Lusine en Narine in een Artikel 60 contract cursussen restaurant en keuken, bij COOVI, zoals warme en koude keuken, voorgerecht en dessert. Als er inspectie kwam in de Harmonie en alles bleek in orde, de keuken was kraaknet, waren de vrouwen blij en fier. Ze droegen verantwoordelijkheid en werkten daar samen met jongere stagiairs uit de scholen, in een klein team. De Nederlandse taalkennis die ze verwierven vergemakkelijkte de communicatie.

Read the rest of this entry »

Infosessie toelichting mandatering inschakeling en procedure voor erkende sociale ondernemingen.

Posted on Updated on

Op donderdag 30 januari 2020, 9u30 -12u30 Jobhuis Stad Brussel, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel (4de verdieping). Georganiseerd door het Adviesagentschap Sociale Economie van Tracé Brussel vzw, GOB Economie en Werk, Actiris en Febio.

Op 2 maart 2020 lanceert de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk en Sociale Economie, de heer Bernard Clerfayt, een oproep tot kandidaatstelling voor mandatering van inschakelingsprogramma’s, waar erkende sociale ondernemingen op kunnen intekenen.  

De volgende items komen aan bod: • Hoe kunnen sociale ondernemingen zich kandidaat stellen? • Wat zijn de criteria waaraan sociale ondernemingen moeten voldoen? • Welke documenten moet men indienen? • Hoe verloopt de aanvraagprocedure? • Hoe verloopt de toewijzing van inschakelingsbanen door Actiris? • Hoe zullen gemandateerde sociale ondernemingen worden gefinancierd? • Hoe verloopt de overgangsperiode 2020-2021?

Actiris en Zone zéro chômeurs

Posted on Updated on

Actiris en het project ‘Zone zéro chômeurs’

In Face à Face, had Fabrice Grosfilley het over de zones “zéro chômeurs longue durée” in de Brusselse Regio, voorzien door de Brusselse regering in 2021. Grégoire Chapelle, directeur-generaal van Actiris en Yves Martens, coördinator van het Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, debatteerden. Gregoire Chapelle verdedigde het project met vuur. Actiris bestudeert het initiatief in 2020. Nadien volgt mogelijk een ‘appel d’intérêt’ in dit verband gericht aan zowel publieke als private spelers.

Het idee komt uit Frankrijk, waar men al enkele jaren met de maatregel experimenteert en binnenkort evalueert. TZCLD (Territoires zéro chômeurs de longue durée) rust op een simpel principe. Het overbrengen van de werkloosheidsuitkering (18.000 euro) naar een onderneming ‘met doelstelling werk’ een EBE, laat toe aan deze laatste een contract van onbepaalde duur met een totale kostprijs van 22.000 euro voor een zogenaamde ‘smic’ van 70%, de rest, zo’n 4.000 euro komt van het zakencijfer van de EBE. Het bedrijf biedt kleine gevarieerde taken aan de nieuwe werknemers, in lijn met hun competenties. De activiteiten, zoals tuinieren, diensten aan personen, renovatiewerken, sociale kruideniers, worden geacht niet met bestaand werk te concurreren. Het gaat om contracten van onbeperkte duur. Deze dienstverlening zit dicht op de sociale dienstverlening van de publieke overheid, zoals ze hier georganiseerd is door de OCMW ’s en de gemeenten. De OCMW ‘s werden in Brussel toegelaten tot de erkenning als Sociale Onderneming, en projecten van die spelers kunnen een mandaat inschakeling aanvragen.

Read the rest of this entry »

Arbeidsmobiliteit

Posted on Updated on

FeBIO vraagt het behoud van arbeidsmobiliteit in de Brusselse sociale economie en signaleert dat de toeleiding van leefloners door de Brusselse OCMW’s naar de Nederlandstalige organisaties moeizaam verloopt.

De inschakelingsinitiatieven ontwikkelen een economische activiteit in diverse sectoren, vaak gekoppeld aan sociale dienstverlening of een sociaal doel. De werkervaring die zij aanbieden werkt competentie-verhogend op vier domeinen : psycho-sociaal, arbeidsattitudes, technisch en taalkennis.

Het nieuw Brussels wettelijk kader rond sociaal ondernemerschap, een Ordonnantie en Besluiten trad recent in werking. Daarnaast werd de tewerkstellingssteun hervormd. Dat zorgt voor nervositeit.  De organisaties worden vanaf 2020 aan vele nieuwe regels onderworpen.  De definitie van het doelpubliek voor inschakeling wijzigt. Bepaalde type contracten (doelgroepgeco’s, en duaal lerenden met een arbeidscontract) tellen plots niet meer mee voor financiering. Die staat in verhouding tot het aantal doelgroep medewerkers dat men begeleidt. Men wordt afhankelijk van bepaalde categorieën niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op tewerkstellingssteun. [1]

‘Vlaamse’ Artikel 60’ers zouden niet meer meetellen in het kader van de financiering van het mandaat en compensatie sociale inschakelingsondenemingen. De administratie BEW deelde dat mee in september 2019 en stuurde een email naar een Nederlandstalige organisatie waarin men expliciet verwijst naar de domicilieverplichting (woonplaats in het BHG) en aangeeft dat er exclusief met Brusselse OCMW’s moet gewerkt worden. Men wil ‘transfers van Brusselse middelen naar Vlaanderen’ vermijden, de Brusselse minister van werk betaalt voor de begeleiding.  De oude Ordonnantie uit 2004 voor de Plaatselijke initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen vereiste dat 60% van het doelpubliek dat in Brussel gedomicilieerd moest zijn, maar de administratie BEW controleerde in het verleden niet op domicilie en stelde zich soepel op. Vlaamse Artikel 60’ers telden wel mee in het kader van de financiering van de omkadering. Nederlandstalige organisaties bouwden goede relaties op met Nederlandstalige OCMW ’s in de Vlaamse rand, ze delen een gemeenschappelijke cultuur en taal. Er heerste consensus over een maximum van 40% contracten Artikel 60 uit Vlaanderen. Het betreft vandaag een dertigtal Vlaamse Artikel 60-contracten bij onze leden, gemiddeld lang geen 10% van het doelpubliek. Voor ons is het een principieel punt. Men wil voor deze omkadering gefinancierd blijven en goed lopende samenwerkingen behouden.

Read the rest of this entry »

20 Jaar Beeldenstorm

Posted on Updated on

Locatie: Anderlecht, gevestigd in de voormalige school Marius Renard waar de creatieve ateliers zijn ondergebracht.

Team: Het team van Beeldenstorm bestaat uit gemiddeld 7,1 voltijdse equivalenten. In de praktijk betekent dit een 10–tal vaste medewerkers. Daaronder tellen we 5 geco’s. Er zijn 10 Artikel 60’ers.

Historiek: Op 10 oktober 2019 bestond Beeldenstorm exact 20 jaar. Dat werd uitbundig gevierd (zie foto’s). De organisatie werd destijds opgericht met hulp van de Gemeente Anderlecht. Beeldenstorm is vrijzinnig humanistisch en werkt samen met de koepelorganisatie UVV/deMens.nu.

Activiteiten: Wil via kunst en cultuur bijdragen aan de integratie in de samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus. Organiseert artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische activiteiten. Men hanteert het Bauhaus-principe om door kruisbestuiving van verschillende artistieke disciplines en verschillende culturen vernieuwende producties te brengen. Professionele krachten leiden de activiteiten. Er is een atelier voor professionelen en één voor amateurs. Na een initiatieperiode bestaat de mogelijkheid dat de amateur doorschuift naar het professionele gezelschap. De meeste workshops zijn gratis. Sinds 2011 werkt iedere doelgroep of participant met vaste thema’s. Deze boeiende doorsnedes leiden tot een vernieuwende kijk op de omgeving.

Read the rest of this entry »

Nieuwe Adviesraad voor sociaal ondernemerschap is opgericht!

Posted on Updated on

De oprichting van de Brusselse Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (ARSO) is een feit sedert 19/9/2019. FeBIO is effectief lid.  Hier vind je het besluit.

De adviesraad heeft volgende opdrachten:

  • adviezen formuleren over de erkenning van de sociale ondernemingen
  • adviezen formuleren over de inschakelingsprogramma’s
  • op eigen initiatief en op vraag van de regering adviezen formuleren
  • het overleg organiseren tussen de erkende sociale ondernemingen en de publieke en private actoren die betrokken zijn bij het sociale ondernemerschap
  • bijdragen tot de bevordering van het gewestelijke beleid voor de sociale economie.